Hof van Beroep: Arrest van 5 Februari 1973 (Brussel)

Date :
05-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730205-3
Role number :

Summary

Zelfs indien een publiciteit zich tot een gespecialiseerde en goed voorgelichte kliënteel richt, blijft kwaadsprekerij niet noodzakelijkerwijze zonder gevolg. De schade die derwijze wordt aangericht zal op gepaste wijze door de publikatie, zowel van het arrest als van het bevelschrift tot staking worden hersteld, onverminderd een geldelijke schadeloosstelling indien het bevolen deskundig onderzoek een schade in dat opzicht laat uitschijnen.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.