Hof van Beroep: Arrest van 6 Juni 1973 (Brussel)

Date :
06-06-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730606-1
Role number :

Summary :

Er is hoogdringendheid wanneer een uitsluitend concessiehouder poogt zich de kliënteel ontstaan tijdens de contractuele verhoudingen met de concedant, toe te eigenen, door eenzijdige kontraktbreuk onder niet bewezen voorwendsels, en hij hierbij zoekt zich aan alle contractuele verplichtingen te onttrekken en een gevaar van schade berokkende concurrentie doet ontstaan. De rechter in kort geding blijft binnen de perken van zijn bevoegdheid wanneer hij maatregelen beveelt die stroken met een klaarblijkelijk recht van een van partijen. Deze maatregelen lopen op de eindbeslissing niet vooruit wanneer ze ertoe strekken de zaken in stand te herstellen of de zaken alzo te behouden voor de duur van de hoofdvordering.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.