Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 Oktober 1979 (Charleroi (Charleroi)). RG 78/6710

Date :
23-10-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791023-5
Role number :
78/6710

Summary :

Art. 232 van het K.B. van 4.11.1963 beoogt elk inkomen dat een gerechtigde zich verschaft, alsmede elke uitkering die hem wegens het derven dan dat inkomen wordt verleend. Het begrip dat in deze bepaling is gebruikt, is veel ruimer dan het begrip "loon", in art. 2 van de wet van 12.4.1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Het feit dat de verzekerde zou worden beloond op een basis waarbij niet met zijn werkelijk rendement rekening wordt gehouden, doch met zijn anciënniteit en met de grote diensten die hij heel zijn loopbaan lang heeft bewezen, is niet van die aard dat de werkgever op de maandelijkse getuigschriften lagere bedragen dan op de bijdragebons mag opgeven.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.