Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 17 November 1994 (Charleroi)

Date :
17-11-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19941117-2
Role number :

Summary :

Het eenzijdig verzoekschrift in kort geding is toelaatbaar wanneer de tegensprekelijke procedure, zelfs op verkorte termijn, geen doeltreffende regeling kan betekenen in een spoedtoestand die haar oorsprong vindt in een dreigende zware schade. Preventieve beperkingen van de vrijheid van meningsuiting zijn verenigbaar met art. 10, alinéa 2 E.V.R.M. De voorwaarden van dergelijke beperkingen zijn vervuld door de combinatie van artikelen 584 Ger. W. en 1382 B.W. In geval van conflict tussen de vrijheid zijn mening te uiten en andere grondrechten zoals het recht op een eerlijk geding, het onschuldvermoeden of het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moeten de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.