Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 25 Maart 1981 (Charleroi). RG 1359

Date :
25-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810325-1
Role number :
1359

Summary :

De vordering van de verzekeraar is gegrond wanneer, bij schending van de artikelen 25, 1°, 2°, en 9 van het modelcontract, de verzekeringnemer bij het sluiten van het contract iets verzwegen of een valse verklaring afgelegd heeft betreffende de deficiënte toestand van de bestuurder van het motorrijtuig waarop de motorrijtuig-aansprakelijkheidsverzekering betrekking heeft, of in de veronderstelling dat die toestand optreedt na het sluiten van het contract, die gewijzigde toestand niet aan de verzekeraar heeft gemeld, wat één van de essentiële kenmerken is van het risico, zelfs indien de verzwijging of de valse verklaring geen invloed heeft gehad op het overkomen van het schadegeval. De regresvordering van de verzekeraar, op grond van artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekering, vereist het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de opzettelijke of zware fout van de verzekerden en het schadegeval.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.