Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 10 April 1981 (Doornik)

Date :
10-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810410-2
Role number :

Summary :

Overwegende dat enerzijds blijkt dat de zaak slechts in een tamelijk verre toekomst door de feitenrechter zal kunnen worden gevonnist en dat anderzijds de voorgelegde stukken de kritieke geldelijke situatie aantonen van de eiseres ingevolge het ongeval waarvan zij het slachtoffer was; dat er derhalve bij hoogdringendheid een voorlopige oplossing dient gegeven te worden, in afwachting van de houding van de feitenrechter. In dergelijke omstandigheden is de rechter in kortgeding bevoegd om een provisie toe te kennen.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.