Arbeidshof: Arrest van 2 December 1971 (Gent (Brugge)). RG 594

Date :
02-12-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711202-3
Role number :
594

Summary :

_ de mogelijkheid tot herziening van een door de rechter uitgesproken vonnis of gehomologeerd akkoord staat slechts open zo: a) de "gebrekkelijkheid" van de getroffene sedert deze beslissing of dit akkoord verergerd of verminderd is; b) de vererging of de vermindering van de "gebrekkelijkheid" door de rechter niet werd noch kon worden voorzien. _ de gegrondheid van de vordering tot herziening hangt af van het feit of de bedoelde vermindering of vererging van de "gebrekkelijkheid" een weerslag heeft op het economische potentieel van de getroffene. _ door het woord "gebrekkelijkheid" wordt in artikel 28, 2e lid bedoeld de lichamelijke of fysische ongeschiktheid voortspruitend uit dit arbeidsongeval. _ door de algemene regionale arbeidsmarkt wordt in het onderworpen geval bedoeld de algemene arbeidsmarkt van West-Vlaanderen, nu getroffene te Blankenberge is gehuisvest.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.