Arbeidshof: Arrest van 1 Oktober 1973 (Gent). RG 1113

Date :
01-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731001-4
Role number :
1113

Summary :

Naar luid van artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, verliest de werkloze het voordeel van de werkloosheidsuitkering overeenkomstig de artikelen 134 tot 140, indien hij zonder wettige reden de beroepsopleiding weigert of stopzet of ontslagen wordt om billijke redenen ingevolge zijn houding. Dergelijke beperking is echter niet toepasselijk ingeval de werknemer, na de stopzetting van de beroepsopleiding en vóór zijn aanvraag om werkloosheidsuitkering, minstens vier weken gewerkt heeft. Inderdaad, alsdan geldt eveneens de afwijkingsbepaling van artikel 134 laatste lid, van het vermeld koninklijk besluit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.