Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Maart 1996 (Gent). RG 94111970

Date :
21-03-1996
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960321-5
Role number :
94111970

Summary :

I. De beslissing van het R.S.V.Z. m.b.t. de uitbetaling van een zelfstandigenpensioen moet voldoen aan de voorschriften van de Uitdrukkelijke Motiveringswet. De rechter kan ambtshalve nagaan of dit het geval is. In casu is de beslissing van de R.S.V.Z. waarbij aan de gerechtigde werd meegedeeld dat zijn pensioen niet geheel betaalbaar was omwille van het overschrijden van de inkomstengrens onwettig en dus nietig, nu hem niet werd meegedeeld welke wisselkoers werd gehanteerd voor het omzetten in Belgische frank van een beroepsinkomen uitgedrukt in Nederlandse gulden, noch welke de wettelijke grondslag was voor het kiezen van die wisselkoers. II. en III. Geen enkele wettelijke bepaling, inzonderheid niet het K.B. van 29 juli 1981, regelt voor de toepassing van de regeling inzake toegelaten arbeid voor een gerechtigde op een zelfstandigenpensioen, de wijze van omzetting in Belgische franken van een in een buitenlandse munt uitgedrukt inkomen. Wanneer een gerechtigde er, bij gebrek aan informatie hem verstrekt door R.S.V.Z. of R.V.P., op grond van de door hemzelf gehanteerde wisselkoers mocht van uitgaan dat de inkomstengrens niet was overschreden diende hij geen nieuwe verklaring (model 749 af te leggen. De verjaringstermijn van de terugvordering van de ten onrechte betaalde pensioenvoordelen bedraagt zes maanden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.