Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Februari 1973 (Luik). RG 8320

Date :
21-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730221-7
Role number :
8320

Summary :

Het burgerlijk recht dient terzijde gelaten te worden telkens de gegeven oplossing ongetwijfeld strijdig is met de geest die de maatschappelijke normen onderligt. Dit is het geval inzake de door de maatschappelijke werkgever ingestelde verjaring van de terugvordering van het onverschuldigde in het pensioenstelsel der loontrekkenden. De maatschappelijke normen beogen de bescherming der gepensioneerden die meestal ekonomisch zwak zijn en die onwetend zijn over de verjaringsregelen te hunner bescherming voorgeschreven. Dit is zo waar de bestuurlijke praktijk van verweerster erin bestaat de verjaringsregelen toe te passen, zelfs zo ze niet ingeroepen worden door de gepensioneerden.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.