Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Januari 1971 (Luik). RG 1113

Date :
21-01-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710121-7
Role number :
1113

Summary

De prestaties bepaald bij de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden niet gecumuleerd met de vergoeding verschuldigd ingevolge de toepassing van een andere wetgeving of van het gemeen recht. De verzekering komt evenwel tussen in de mate waarin de schade die door die andere wetgeving of door het gemeen recht wordt gedekt, niet daadwerkelijk vergoed wordt : "In alle gevallen moet de rechthebbende sommen ontvangen welke tenminste gelijk zijn aan het bedrag van de verzekeringsprestaties" (art. 70 alinéa 2, al. 1 van de wet van 9 augustus 1963). Wat de wetgeving op vergoeding van de gevolgen van een beroepsziekte betreft, wordt de schade onbetwistbaar volledig en daadwerkelijk vergoed door de toekenning van de lijfrente bepaald door het Fonds voor beroepsziekten, dit wil zeggen opgenomen in haar brutobedrag. Bijgevolg dient het regime van de ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts tussen te komen voor het verschil tussen de ziektevergoeding en het bedrag van de daadwerkelijke vergoeding door de wettelijke verzekering, hetzij de rente in haar brutobedrag. Die oplossing is ook billijk. Inderdaad geen rekening houden met de sociale en fiskale inhoudingen op de rente verschuldigd ingevolge de wet op de vergoeding van beroepsziekten zou tot het onbillijk gevolg leiden dat de loontrekkende, in het nadeel van de massa sociale verzekerden, voordelen geniet die hoger zijn dan die waarop hij aanspraak zou kunnen maken in het regime van de ziekteverzekering.

Jugement

The full and consolidated version of this text is not available.