Hof van Beroep: Arrest van 11 Oktober 1991 (Luik)

Date :
11-10-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911011-7
Role number :

Summary :

De verzekerde beweert onterecht dat de verzekeraar de 'subjectieve en objectieve' elementen moet vastleggen die, wat hem betreft, de zware fout in de betekenis van de wet kenmerken. In het kader van de toepassing van artikel 25, 6°, van het modelcontract is de contractuele fout alleen het gevolg van het feit dat het voertuig op het ogenblik van het schadegeval bestuurd werd door een persoon die niet voldeed aan de bij de Belgische wet of reglementen voorgeschreven voorwaarden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.