Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Oktober 1975 (Mechelen). RG 72/4178

Date :
27-10-1975
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751027-1
Role number :
72/4178

Summary :

De esthetische schade is als zodanig niet vergoedbaar inzake arbeidsongevallen. Het "inesthetisme" der gevolgen van de letsels veroorzaakt door een arbeidsongeval is nochtans vergoedbaar (ten laste van de verzekeraar-wet) wanneer het de reclasseringskansen of het concurrentievermogen van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt beïnvloedt. Zulks zou het geval zijn met ernstige enof afstotende littekens in het aangezicht die de aanwervingskansen van het slachtoffer verminderen. In dergelijk geval zou de eiser ook, ten laste van verweerster, aanspraak kunnen maken op een heelkundige tussenkomst om de gevolgen van die littekens te doen verdwijnen of verminderen voor zover deze tussenkomst dat gevolg zou hebben. De getroffene heeft inderdaad recht op elke heelkundige verzorging die nuttig voorkomt om de sekwellen van het ongeval te genezen of de arbeidsongeschiktheid te verminderen (artikel 28 arbeidsongevallenwet).

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.