Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 11 Juni 1987 (Nijvel). RG 84/1293

Date :
11-06-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870611-4
Role number :
84/1293

Summary :

Hoewel de schadelijder getalmd heeft om de vergoeding van zijn nadeel te eisen is er geen enkele reden om het voordeel van vergoedende intresten niet toe te kennen. Wanneer de aansprakelijke schadeverwekker zich gegriefd achtte door de traagheid waarmee de getroffene zijn definitieve eisen liet kennen, dan komt het hem immers toe een vergoedingsaanbod te doen grond van het medische verslag in zijn bezit en te vergoeden op basis van de bedragen die hij ontegensprekelijk als verschuldigd beschouwde.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.