Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Februari 1973 (Oudenaarde). RG 1113

Date :
15-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730215-7
Role number :
1113

Summary :

Teneinde te bepalen of een thuiswerker al dan niet in volledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, dient enkel, dit in analogie met de andere werknemers, te worden nagegaan door welk kontrakt ze met hun werkgever zijn verbonden; er kan derhalve geen rekening worden gehouden met het loon dat ze in werkelijkheid verdiend hebben om hieruit af te leiden dat ze in een onvolledige dienstbetrekking tewerk waren gesteld, daar zulks kan veroorzaakt zijn door een foutieve uitvoering der overeenkomst die echter niet kan veroorzaken, dat de aard hiervan wijzigt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.