Arbeidsrechtbank: Vonnis van 2 Juni 1976 (Oudenaarde). RG 78/6710

Date :
02-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760602-5
Role number :
78/6710

Summary :

Over de kwestie of de directeur van het gewestelijk bureau verplicht is gevolg te geven aan het verzoek van een werkloze tot herziening van een definitief geworden beslissing waarbij de werkloosheidsuitkering ten gevolge van een materiële vergissing gedeeltelijk werd ontzegd, beslist de rechtbank : "Overwegende dat artikel 176 van het K.B. van 20 december 1963 bepaalt dat de directeur in geval van materiële vergissing een door hem genomen beslissing met terugwerkende kracht mag herzien; dat de directeur deze mogelijkheid heeft maar ze geen verplichting uitmaakt; dat hij dan ook gerechtigd was te weigeren zijn beslissing te herzien; dat indien eiser niet akkoord ging met de beslissing van 20 september 1974, hij tijdig beroep had moeten instellen bij de arbeidsrechtbank; dat de vordering dan ook ongegrond voorkomt."

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.