Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 28 december 2011 (Dendermonde)

Publication date :
28-12-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111228-1
Role number :
11-1394

Summary

Een eventuele betwisting en vordering omtrent de eigendom van de aandelen is samenhangend met de vordering tot gedwongen overname. De Voorzitter is bevoegd om de betwisting met betrekking tot de eigendom van de aandelen te beslechten. Wanneer beide partijen willen uittreden en er een gegronde redenen tot uittreding is waarvan de oorzaak bij de andere aandeelhouder ligt, kan de Voorzitter in het belang van de vennootschap oordelen dat een bepaalde aandeelhouder mag uittreden en de andere, aan wie de gegronde reden toe te rekenen is, niet. Het zou maatschappelijk niet te verantwoorden zijn, dat de vennootschap moet ontbonden worden omdat geen van de aandeelhouders nog verder wil wanneer deze vennootschap nog toekomst heeft en bron van tewerkstelling is. Voor de aandeelhouder die overblijft , blijft trouwens de mogelijkheid een koper voor de aandelen te zoeken. De gegronde redenen impliceert geen fout, ze moet wel toe te rekenen zijn aan de vennoot tegen wie de vordering is gericht. Het wijzigingen van de bestaande machtsverhoudingen door inbreng van drie werknemers in de raad van bestuur, door de meerderheidsaandeelhouder is een gegronde reden. De minderheidsaandeelhouder kan dan stellen dat hij in zijn redelijke verwachtingen is bedrogen. De overdracht van de aandelen kan bevolen worden mits betaling van een provisie. Het is niet nodig dat eerst definitieve uitspraak wordt gedaan over de prijs alvorens de overdacht te bevelen. Artikel 643 Venn.W. vereist niet dat de overdracht pas plaats heeft na de definitieve vaststelling van de prijs. Het is te betreuren dat geen van de partijen een recente eenzijdige raming van de waarde van de aandelen brengen. Partijen moeten beseffen dat ze aan de rechter alle elementen dienen over te leggen die ze zelf kunnen aanbrengen om hun eis te schragen. De tegeneis in ontbinding in de geschillenregeling is niet ontvankelijk

Jugement

No content