Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Date :
22-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006031279

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 Artikel 33, § 2, 1e alinea, van het besluit van de Brusselse Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt vervangen als volgt :
  " § 2. Teneinde het vaststellen van de identiteit van de chauffeur door de klanten te vergemakkelijken, dient in elk voertuig, op de rug van een hoofdsteun van een van de twee voorzetels, een aanplakbiljetje te worden aangebracht of een bord vastgemaakt met daarop duidelijk zichtbaar voor de gebruikers een kleurenfoto van de chauffeur, alsmede het nummer van zijn bekwaamheidsattest en, in voorkomend geval, de referenties van de exploitant waarvoor hij werkt. "

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 3 De Minister bevoegd voor het bezoldigd vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 22 december 2005.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
  P. SMET.