Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie .

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006200261

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 In bijlage 3 van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, gewijzigd op 20 november 2003, worden de bedragen " euro 5.659 ", " euro 8.488 ", " euro 10.812 " en " euro 12.217 " respectievelijk vervangen door de bedragen " euro 6.456 ", " euro 9.683 ", " euro 12.334 " en " euro 13.937 ".

Artikel 2 De Minister tot wier bevoegdheid de Sociale hulpverlening aan gedetineerden behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.
  Brussel, 16 december 2005.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
  Mevr. C. FONCK.