Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 begrotingsjaar 2005.

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006035008

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder b.a. 00.17 van het programma 24.60 worden gedeeltelijk verdeeld conform onderstaande tabel:

                                                             (in duizend EUR)
  Verdeling van                       Verdeling naar
                          Bedrag
  OA     PR       BA       NGK        OA      PR      BA       KS*    Bedrag
   -      -        -        -          -       -       -        -        -
  24     60     00.17     4.000       41       4     41.01     NGK     4.000
  * K.S. = KREDIETSOORTArtikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  Brussel, 16 december 2005.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  Y. LETERME
  De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin
  I. VERVOTTE
  De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
  D. VAN MECHELEN.