Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde " dotatie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven " .

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006035123

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd de bijlage vast te stellen waarin de kredieten, over te schrijven naar het programma 24.20 basisallocatie 61.10 "Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven", worden opgesomd en deze bij dit besluit te voegen.

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 3 Dit besluit treedt in werking op datum van goedkeuring door de Vlaamse regering.

Artikel 4 De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 16 december 2005.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  Y. LETERME
  De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
  D. VAN MECHELEN.