Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24,60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2005.

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006035266

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder basisallocatie 00.24 van het programma 24.60 worden gedeeltelijk verdeeld conform onderstaande tabel :

                                                             (in duizend EUR)
  Verdeling van                       Verdeling naar
                          Bedrag
  OA     PR       BA       NGK        OA      PR      BA       KS*    Bedrag
   -      -        -        -          -       -       -        -        -
  24     60     00.24     5.295       52      10     41.01     NGK     3.847
                                      52      40     41.04     NGK     1.448
  *K.S. = KREDIETSOORTArtikel 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd naar het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 3 De Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 16 december 2005.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  Y. LETERME
  De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
  F. VANDENBROUCKE
  De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
  D. VAN MECHELEN.