Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Date :
16-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006035532

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, wordt vervangen door wat volgt :
  " Art. 3. Het steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming blijft beheerd door de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten, behalve voor :
  1° artikel 4, waarbij de termijn van erkenning geregeld wordt door artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000 betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en waarbij de inmededingingstelling van het thema chronologisch gelijkloopt met het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, en
  2° artikel 9, waarbij de bepalingen van de beheersovereenkomst voor het steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van toepassing zijn. ".

Artikel 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juli 2004.

Artikel 3 De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 16 december 2005.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  Y. LETERME
  De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
  F. MOERMAN
  De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
  F. VANDENBROUCKE

  BIJLAGE.

Artikel N Voorstel van Addendum bij de beheersovereenkomst Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.
  Gelet op de Beheersovereenkomst Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, verder " Beheersovereenkomst " genoemd;
  Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 waarbij de krachtlijnen voor de doorlichting van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek werden goedgekeurd;
  Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 om ook de in artikel 3.6 van de Beheersovereenkomst voorziene evaluatie van het Interuniversitair Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming op te nemen in de globale doorlichting van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek.
  Wordt tussen de contractsluitende partijen overeengekomen hetgeen volgt :
  Artikel 1. In artikel 3.6 van de Beheersovereenkomst wordt het woord " voorlaatste " vervangen door het woord " laatste ".
  Art. 2. Aan artikel 4.1, derde lid van de Beheersovereenkomst wordt de volgende zin toegevoegd.
  " In afwijking op de vorige zin worden de middelen voor de jaren 2004 en 2005 betaald vanuit Programma 71.40, Basisallocatie 12.29. ".
  Art. 3. Dit addendum wordt overeenkomstig artikel 8.2 van de Beheersovereenkomst als aanhangsel toegevoegd aan de betreffende Beheersovereenkomst.
  Brussel, 16 december 2005.
  Voor de Gemeenschap :
  F. MOERMAN,
  Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.
  F. VANDENBROUCKE,
  Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming.
  Voor de Contractant :
  Prof. Dr. M. VERVENNE,
  Rector Katholieke Universiteit Leuven.
  Prof. Dr. J. BUNDERVOET,
  Katholieke Universiteit Leuven,
  Departement sociologie.
  Prof. Dr. H. COSSEY,
  Katholieke Universiteit Leuven,
  Hoger Instituut voor Arbeid.
  Prof. Dr. L. SELS,
  Katholieke Universiteit Leuven,
  Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen.
  P. van der HALLEN,
  Hoger Instituut voor Arbeid,
  Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.
  Prof. Dr. E. OMEY,
  Universiteit Gent,
  Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
  Prof. Dr. GLORIEUX,
  Vrije Universiteit Brussel,
  Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen.
  Prof. Dr. P. COPPIETERS,
  Universiteit Antwerpen,
  Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.