Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 19 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 .

Date :
22-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006200502

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 Er worden kredieten ten belope van 56 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 19 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Artikel 2 De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 10 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt :

                                                             (in duizend EUR)
  Basisallocatie       Krediet na de eerste         Herverdeling   Aangepast
                         aanpassing N.G.K.                          krediet
         -                      -                       -              -
  OA 10  12.13.03            7.807                    + 56           7.863
  OA 19  12.02.01              441                    - 56             385Artikel 3 Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Artikel 4 De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 22 december 2005.
  E. DI RUPO
  M. DAERDEN
  B. LUTGEN.