Nummer S27bis-WA/01-01

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Comments
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Recht van overgang bij overlijden - Aftrek van passief

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Nummer S27bis-WA/01-01
Nummer S27bis-WA/01-01
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Comments
Title : Nummer S27bis-WA/01-01
Document date : 12/10/2010
Publication date : 01/04/2011
Document language : NL
Name : S27bis-WA/01-01
Version : 1
Next document   Show list of documents

Nummer S27bis/01-01/Waals Gewest

01. - Recht van overgang bij overlijden - Aftrek van passief

 

01. - Het Wetboek der Successierechten voorziet, noch inzake het successierecht noch inzake het recht van overgang bij overlijden, iets inzake de omslag van passief over de erfopvolgers. In principe moet het passief dus worden omgeslagen volgens de regels van het burgerlijk recht.

Zo de erflater zelf in een testament afwijkt van de algemene regels op burgerlijk vlak dient daarmee voor de heffing rekening te worden gehouden.

Het is dus logisch dat er slechts sprake kan zijn van aftrek van bepaald passief als die erfopvolger ook wettelijk gehouden is dat passief te dragen.

Vermits een bijzondere legataris op burgerlijk vlak niet gehouden is tot bijdrage in het passief van de nalatenschap (art. 871 BW) en indien de erflater bij testament niet heeft afgeweken van die regel, kan bij de heffing van het recht van overgang bij overlijden in hoofde van een bijzondere legataris van een in België gelegen onroerend goed, de in artikel 27bis W.Succ. Waals Gewest voorziene aftrek van passief niet worden toegepast.

Toepassingsvoorbeelden:

Casus: de nalatenschap van een niet-rijksinwoner omvat:

 

Actief:

- een appartement in België: waarde € 1000

- een woonhuis in het buitenland, woonplaats van de overledene: waarde € 2000

- roerende goederen: waarde € 2500

 

Passief:

- begrafeniskosten: € 5

- gewone schulden: € 100

- factuur aandeel van de overledene in de herstellingswerken aan het appartementsgebouw in België: € 200

 

Hypothese 1

De nalatenschap komt toe aan de wettelijke erfgenaam A, maar B verkrijgt als bijzonder legaat het appartement in België.

Aangifte in te dienen door B voor het appartement in België.

Belastbare basis: € 1.000 (geen aftrek van passief want de herstellingswerken zijn ten laste van A)

 

Hypothese 2

Idem als hypothese 1, doch de overledene heeft bij testament uitdrukkelijk bepaald dat de schuld van de herstellingswerken ten laste van B valt.

Aangifte in te dienen door B voor het appartement in België.

Belastbare basis: € 1.000 - € 200 = € 800 (wel aftrek van passief want de herstellingswerken zijn ten laste van B).

 

Hypothese 3

De overledene bezit nog een ander onroerend goed in België (waarde € 2.500) dat hij via een bijzonder legaat legateert aan C. Op dit onroerend goed rust nog een schuld (€ 50) die in aanmerking komt voor aftrek bij de heffing van het recht van overgang bij overlijden. De overledene heeft echter bij testament als last van dit bijzonder legaat aan C opgelegd, niet alleen de schuld die rust op het aan hem gelegateerde onroerend goed, maar ook de schuld in verband met het appartement gelegateerd aan B te betalen.

Aangifte in te dienen door B voor het appartement in België.

Belastbare basis: € 1.000.

Aangifte in te dienen door C voor het andere onroerend goed in België.

Belastbare basis: hoewel C gehouden is tot betaling van de schuld gerelateerd aan het appartement dat aan B toekomt, dient vastgesteld dat het geen schuld is met betrekking tot het onroerend goed dat C verkrijgt. Doch de schuld van € 200 kan ook in mindering komen van het legaat van C, daar het immers een schuld betreft die gerelateerd is aan een in België te belasten onroerend goed.

Belastbare basis: € 2.500 - € 50 - € 200 = € 2.250.

 

Hypothese 4

Activa en passiva idem als hypothese 3, doch het andere onroerend goed in België komt ingevolge de wet toe aan de wettelijke erfgenaam A en de overledene heeft niets bepaald inzake de passiva van de in België gelegen onroerende goederen.

Aangifte in te dienen door A voor het ander onroerend goed in België.

Belastbare basis: € 2.500 - € 50 - € 200 = € 2.250 (aftrek van alle schulden met betrekking tot de in België belastbare onroerende goederen die ten laste van A zijn)

Aangifte in te dienen door B voor het appartement in België.

Belastbare basis: € 1.000 (geen aftrek van passief want de herstellingswerken zijn ten laste van A)

 

(Besl. 12 oktober 2010, nr. EE/103.963)

----------

APRIL 2011 - 199/14 tot 199/14-3