Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

gift in geld - erkende instelling - voorwaarde van aftrekbaarheid - erkenning van de instellinge

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010
Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010
Document date : 12/10/2010
Publication date : 22/11/2010
Keywords : gift in geld / erkende instelling / voorwaarde van aftrekbaarheid / erkenning van de instellingen
Document language : NL
Name : Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010
Version : 1
Question asked by : Georges Gilkinet

Parlementaire vraag nr. 80 van de heer Georges Gilkinet dd. 12.10.2010 

Gift in geld

Erkende instelling

Voorwaarde van aftrekbaarheid

Erkenning van de instellingen  

 

VRAAG 

Overeenkomstig artikel 104 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kunnen instellingen gemachtigd worden om een kwijtschrift uit te reiken voor giften die afgetrokken kunnen worden van het totale belastbare inkomen van de schenker. Zo kan een belastingplichtige die een gift in geld doet, die gift op bepaalde voorwaarden aftrekken van zijn netto-inkomen. Twee categorieën van instellingen mogen die kwijtschriften uitreiken: in de wet opgenomen instellingen en erkende instellingen. Instellingen die een erkenning willen verkrijgen, moeten daartoe een schriftelijke aanvraag bij de FOD Financiën indienen. Naar verluidt wachten de instellingen die hun erkenning willen verlengen of die voor de eerste keer een erkenning aanvragen, al maandenlang op antwoord van uw administratie. De instellingen ondervinden daardoor problemen wanneer ze inzamelingscampagnes op touw zetten om hun activiteiten te kunnen voortzetten, en bovendien loopt het kalenderjaar ten einde. Voormelde vertraging zou te wijten zijn aan het feit dat de federale regering in lopende zaken is.

1. Bevestigt u dat er vertraging is opgetreden bij de toekenning of de verlenging van die erkenningen?

2. Hoeveel verenigingen hebben nog geen antwoord gekregen?

3. Hoe verklaart u in voorkomend geval die vertraging bij de behandeling van de erkenningsaanvragen?

4. Wanneer zal er uitsluitsel gegeven worden over die dossiers, en wanneer zullen de instellingen die een aanvraag voor een erkenning ingediend hebben, antwoord krijgen van uw administratie?  

 

ANTWOORD  

1. Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, geen kennis hebben van grote vertragingen die zouden bestaan bij de toekenning of verlenging van de erkenningen waarvan sprake. Indien het geachte lid echter een welbepaalde vereniging bedoelt en mij de nodige gegevens laat kennen, zal ik aan mijn administratie vragen om een onderzoek in te stellen waarvan de resultaten hem rechtstreeks zullen worden meegedeeld.

2. De centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit beschikken niet over statistische gegevens die toelaten deze vraag te beantwoorden.

3. en 4. Die vragen zijn zonder voorwerp, omdat er geen vertragingen gekend zijn.