Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

inkomstenbelasting - divers inkomen - inbreng in vennootschap - aandeel - interne meerwaarde - meerwaarde op aandelen - normaal beheer van het privé-vermogen

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010
Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010
Document date : 12/10/2010
Publication date : 16/06/2011
Keywords : inkomstenbelasting / divers inkomen / inbreng in vennootschap / aandeel / interne meerwaarde / meerwaarde op aandelen / normaal beheer van het privé-vermogen
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2010.119 dd. 12.10.2010

 

Inkomstenbelasting

Divers inkomen

Inbreng in vennootschap

Aandeel

Interne meerwaarde

Meerwaarde op aandelen

Normaal beheer van het privé-vermogen

 

Samenvatting

 

De geplande inbreng door de aanvragers van certificaten van aandelen NV A in de bestaande vennootschap BVBA B is, o.m. gelet op de in de beslissing opgenomen overwegingen, niet belastbaar door toepassing van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje WIB 92, noch door toepassing van artikel 90, 1° WIB 92.

 

I.        Voorwerp van de aanvraag

 

          De aanvraag strekt er toe een bevestiging te krijgen dat de geplande inbreng van  certificaten van aandelen NV A door de burgerlijke maatschap B in vennootschap C, een normale verrichting van beheer van privé-vermogen uitmaakt, zodat de meerwaarden die naar aanleiding van deze overdracht zullen worden gerealiseerd, in hoofde van de aanvragers, niet belastbaar zijn door toepassing van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), noch door toepassing van artikel 90, 1° WIB 92.

 

II.      Omschrijving van de verrichtingen

 

II.A.   Identiteit van de aanvragers en van de betrokken partijen

 

2.             De aanvragers zijn zaakvoerder van vennootschap C en statutair zaakvoerder van de burgerlijke maatschap B.

 

3.             Zij oefenen geen bestuurders- of directiemandaat uit bij NV A.

 

4.             De vennootschap waarvan de certificaten van aandelen worden overgedragen is de NV A. De aandelen NV A werden gecertificeerd bij een buitenlandse Stichting-Administratiekantoor

 

5.             De vennootschap die bovenvermelde certificaten van aandelen zou verwerven, is de vennootschap C.

 

II.B.   Beschrijving van de groepsstructuur en van de activiteiten

 

6.             NV A werd heel lang geleden opgericht en is sinds heel lang geleden in handen van onder meer de familie van de aanvragers.

 

7.             B is een burgerlijke maatschap die door de aanvragers bij onderhandse akte werd opgericht. Het doel van B is van zuiver burgerlijke aard en bestaat in het in stand houden van het familievermogen en het beheer ervan als een goed huisvader. B onthoudt zich van iedere commerciële of industriële activiteit.

 

8.       B houdt op heden volgende participaties aan:

 

8.1.        de volle eigendom van de certificaten van aandelen NV A. De hiermee overeenstemmende aandelen werden aan de aanvragers door hun ouders geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Als gevolg van een notariële akte werd door de schenkers afstand gedaan van dit vruchtgebruik en verkregen de aanvragers de volle eigendom van voormelde aandelen. Deze aandelen werden door de aanvragers overgedragen bij wijze van inbreng;

 

8.2.    de volle eigendom van de aandelen vennootschap C. Deze aandelen werden door de aanvragers aan B overgedragen bij wijze van inbreng.

 

9.              Vennootschap C is de huidige patrimoniumvennootschap van de aanvragers. Zij zijn de enige zaakvoerders van deze vennootschap.

 

10.          Vennootschap C houdt op vandaag een aantal participaties aan: o.m. de volle eigendom van een aantal certificaten van aandelen NV A;

 

11.          Voor de overdracht van bovenstaande participaties door de aanvragers aan vennootschap C, werd door de DVB een positieve beslissing afgeleverd.

 

II.C.   Beschrijving van de voorgenomen verrichting

 

12.          Het is de bedoeling dat de volgende verrichting plaatsvindt nadat de DVB een positieve beslissing heeft genomen betreffende voorliggende aanvraag om een voorafgaande beslissing.

 

13.          B zal de certificaten van aandelen NV A in volle eigendom overdragen aan vennootschap C.

 

14.          Bovenvermelde aandelen NV A werden in het verleden niet betrokken in de rulingaanvraag die bij de DVB werd ingediend, aangezien de ouders van de aanvragers op dat ogenblik nog het vruchtgebruik aanhielden van deze aandelen. Nu er door hen afstand werd gedaan van dit vruchtgebruik en de aanvragers volle eigenaar zijn geworden, wensen zij deze aandelen in het kader van hun vermogensplanning over te dragen aan vennootschap C.

 

15.          De overdracht van de certificaten van aandelen NV A zou gebeuren bij wijze van inbreng tegen een marktconforme prijs.

 

16.          Het verslag van de bedrijfsrevisor dat de waarde van NV A  op het ogenblik van de inbreng in vennootschap C weergeeft, zal aan de bevoegde controle in de personenbelasting van de aanvragers worden overgemaakt.

         

17.          De aanvragers nemen het engagement op zich, als statutair zaakvoerder van B en als zaakvoerder van vennootschap C, om gedurende een periode van drie jaren te rekenen vanaf de inbreng:

 

17.1.    geen kapitaalvermindering in hoofde van vennootschap C door te voeren;

 

17.2.    zich te verzetten tegen een kapitaalvermindering bij NV A door op de algemene vergadering negatief te stemmen bij een voorstel tot kapitaalvermindering, en zich te engageren dat, indien om een duidelijk gemotiveerde reden toch een kapitaalvermindering zou plaatsvinden, er geen middelen hiervan zullen doorstromen naar de aandeelhouders-natuurlijke personen;

 

17.3.    zich te verzetten tegen een wijziging van dividenduitkeringen door NV A ten overstaan van het gemiddelde dividendpercentage van de laatste vijf jaar die voorafgaan aan de overdracht aan vennootschap C, door op de algemene vergadering negatief te stemmen bij een voorstel tot hogere dividenduitkeringen. Indien er toch hogere dividenden worden uitgekeerd, engageren de aanvragers zich ertoe dat deze niet worden doorgestort naar de aandeelhouders-natuurlijke personen.

 

III.     Motivatie van de aanvraag door de aanvragers

18.     De overdracht van de certificaten van aandelen NV A aan vennootschap C gedaan door B, is een normale verrichting van beheer van een privévermogen in de zin van artikel 90, 9°, 1e gedachtestreepje WIB 92.

 

19.     De meerwaarden die door de aanvragers worden behaald bij de geplande overdracht aan vennootschap C, vallen niet onder artikel 90, 1° WIB 92.

 

III.A.   De inbreng door de aanvragers van de certificaten van aandelen NV A via de burgerlijke vennootschap B, burgerlijke maatschap, aan vennootschap C is een normale verrichting van beheer van privé-vermogen in de zin van artikel 90, 9°, 1e gedachtestreepje, WIB 92

 

20.          De over te dragen certificaten van aandelen NV A zijn certificaten van aandelen die, als gevolg van de fiscale transparantie en de oprichtingsakte van de burgerlijke maatschap B, voor de toepassing van art. 90, 9°, eerste gedachtestreepje WIB 92 geacht worden deel uit te maken van het privévermogen van de aanvragers.

 

21.          De overdracht naar een eigen holdingvennootschap is het voorbeeld bij uitstek van een normaal, louter beheer, gezien het een loutere omzetting is van privégoederen. Het betreft privégoederen die sinds geruime tijd eigendom zijn van de familie.

 

22.          De geplande overdrachten van certificaten van aandelen, in casu certificaten van aandelen NV A, aan een eigen holding/patrimoniumvennootschap, in casu vennootschap C is een normale verrichting van een goede huisvader.

 

23.          De Vlaamse wetgever heeft bij de inlassing van artikel 60bis W. Succ. overigens zelf gesteld dat het creëren van een patrimoniumvennootschap (holdingvennootschap) een economisch gerechtvaardigde verrichting is.

 

24.          De rechtspraak oordeelt nu ook in deze zin. Medio 2008 oordeelde het Hof van Beroep te Bergen dat de oprichting van een eigen holding en de overdracht van aandelen van een exploitatievennootschap aan die holding, voor iemand die bestuurder van vennootschappen is en een omvangrijk patrimonium heeft, "normale" verrichtingen in het kader van het beheer van privépatrimonium zijn[1]. Onlangs bevestigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de rechtspraak van het Hof van Beroep te Bergen door te oordelen dat het loutere feit dat meerwaarden worden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen aan een eigen holding op zich, niet als abnormaal kan worden beschouwd. De beoordeling van de normaliteit moet immers rekening houden met de aard en de omvang van het vermogen. Dat een doorsnee burger geen gebruik maakt van een holding betekent niet dat een dergelijke constructie geen normaal beheer kan zijn. Het kan dan ook niet abnormaal worden genoemd dat familiale ondernemingen gestructureerd worden in vennootschappen hiermee gebruik makende van een eigen holding[2].

 

25.          Daarenboven gaat het beheer in casu niet gepaard met abnormale risico's, hoge leningen, quasiprofessionele methodes en dergelijke meer.

 

26.          De overdracht is integendeel geïnspireerd door diverse 'normale' overwegingen van een goede huisvader:

 

26.1. de aanvragers wensen in de eerste plaats de door hen aangehouden participaties te centraliseren. Hierdoor kan als een grotere eenheid worden verschenen op de algemene vergadering van NV A hetgeen uiteraard een grotere slagkracht betekent;

 

26.2.  er bestaat op heden in hoofde van B en in hoofde van de aanvragers geen enkele behoefte om enige (verhoogde) liquiditeiten aan de structuur te onttrekken;

 

26.3. de huidige geplande overdracht is het logische vervolg op de overdracht van aandelen die enige tijd geleden aan vennootschap C is gebeurd.

 

27.     Dit alles wordt onderstreept door het feit dat het gaat om de overdracht van een minderheidsparticipatie. Zoals hoger vermeld, kan vennootschap C op geen enkele wijze alleen het beleid van NV A bepalen of met doorslaggevende stem beslissingen nemen die toekomen aan alle aandeelhouders samen.

 

III.B.   De overdracht aan vennootschap C gedaan door B valt niet onder artikel 90, 1° WIB 92.

 

28.     Indien de meerwaarden die door de aanvragers behaald worden bij de overdrachten van de certificaten van aandelen NV A, volgens de DVB toch voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie, of uit diensten bewezen aan derden, zoals bedoeld in artikel 90, 1° WIB 92, - quod non - dan zijn deze nog steeds niet belastbaar omdat de overdrachten van deze certificaten van aandelen door B aan vennootschap C normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit portefeuillewaarden uitmaken. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen hierboven geargumenteerd werd.

 

IV.     Beslissing

 

29.          De geplande inbreng van de certificaten van aandelen NV A in vennootschap C door de burgerlijke maatschap B, vormt een overdracht onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje WIB 92.

 

30.          De certificaten van aandelen van NV A, die aangehouden worden middels de burgerlijke vennootschap B behoren tot het privévermogen van de aanvragers.

 

31.          De geplande verrichtingen kunnen, gelet op de hierna vermelde overwegingen, beschouwd worden als normale verrichtingen van beheer van privé-vermogen:

 

31.1.    de aanvragers verkregen de blote eigendom van de aandelen NV enige tijd geleden vanwege hun ouders; korte tijd geleden verkregen zij de volle eigendom (afstand van het vruchtgebruik door hun ouders) en werden deze aandelen ingebracht in de burgerlijke maatschap B;

 

31.2.      de aanvragers zijn sinds de oprichting van vennootschap C in het bezit van deze aandelen. Vennootschap C werd een korte tijd geleden opgericht en houdt momenteel een aantal participaties aan: o.m. certificaten van aandelen NV A. De aandelen vennootschap C werden korte tijd geleden door de aanvragers ingebracht in de burgerlijke maatschap B;

 

31.3.    door de voorliggende inbreng worden de participaties gecentraliseerd onder vennootschap C met als doel op de algemene vergadering van NV A als een grotere eenheid te verschijnen;

 

31.4.    de inbreng van de certificaten van aandelen NV A is een logisch vervolg op de overdracht van aandelen aan vennootschap C en is bedoeld om een duidelijke en eenvormige structuur op te zetten zodat het bestuur en de administratie eenvoudig en uniform kan gehouden worden evenals om een geschikte opvolgingsstructuur voor successiedoeleinden mogelijk te maken ten aanzien van de kinderen;

 

31.5.    het betreft geen complexe verrichtingen noch een spitsvondig feitencomplex;

 

31.6.    door de aanvrager worden engagementen aangegaan (zie randnummer 17);

 

31.7.    voor de waardering van de in te brengen aandelen zal een beroep worden gedaan op een onafhankelijk revisor. Het waarderingsverslag zal onmiddellijk na de verrichting aan de lokale controle van de aanvragers bezorgd worden.

 


 Gelet op wat voorafgaat beslist het College van de DVB in zitting van 12 oktober 2010 dat:

 

32.          de inbreng door de aanvragers van de certificaten van aandelen NV A, die aangehouden worden middels de burgerlijke maatschap B in vennootschap C beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen, zodat de meerwaarde niet zal worden belast op grond van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92;

 

33.          de in het vooruitzicht gestelde verrichtingen geen speculatieve verrichtingen uitmaken als bedoeld in artikel 90, 1°, WIB 92;

 

34.          de beslissing slechts geldig is voor zover het verslag van de bedrijfsrevisor dat de waarde van de certificaten van aandelen NV A op het ogenblik van de inbreng in vennootschap C door B weergeeft, zal worden overgemaakt aan de bevoegde controle van de aanvragers.


[1]              Bergen 18 juni 2008, J.D.F. 2008.5-6, 175.

[2]              Rb. Brugge 7 oktober 2009, nr. 0916/1240, Fisc. Act. 2009-38, 1.