Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

inkomstenbelasting - vennootschapsbelasting - fusie van vennootschappen - belastingontduiking - belastingontwijking

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010
Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010
Document date : 12/10/2010
Publication date : 28/07/2011
Keywords : inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / fusie van vennootschappen / belastingontduiking / belastingontwijking
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2010.343 dd. 12.10.2010

 

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Fusie van vennootschappen

Belastingontduiking

Belastingontwijking

 

Samenvatting

 

De voorgenomen fusie door overneming van de BVBA X door de NV Y, waarbij de BVBA X een deelneming bezit in de NV Y, beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92.

 

I.        Voorwerp van de aanvraag

 

1.              De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de vooropgestelde fusie door overneming van de BVBA X door de NV Y, beide vennootschappen binnen de  groep Z, beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

 

II.      Beslissing

 

2.              De groep Z bestaat uit de BVBA X (holding- en managementvennootschap), de nv Y (vastgoedvennootschap die het onroerend goed bezit dat aan de BVBA Z wordt verhuurd) en de BVBA Z (exploitatievennootschap).

 

3.              De BVBA X werd opgericht door A en heeft  kort na haar oprichting m% van de aandelen van de NV Y verworven van B. De aanschaffingsprijs voor deze  aandelen werd opgenomen als een niet interestdragende schuld ten opzichte van B. De aanvrager heeft bevestigd dat deze schuld zal worden terugbetaald. Gelet op het feit dat deze schuld niet interestdragend is, strekt de voorgenomen fusie door overneming van de BVBA X door de NV Y er derhalve niet toe de interesten op deze lening fiscaal in mindering te kunnen brengen van de belastbare inkomsten van de NV Y.

 

4.              A bezit 100% van de aandelen van de BVBA X, die op haar beurt m% bezit van de NV Y. De overige aandelen in de NV Y worden aangehouden door A, C en D.

 

5.              De holdingstructuur tussen de BVBA X en de NV Y is voor de groep Z niet meer vereist. Vermits de BVBA X geen  substantiële waarde meer levert voor de groep, zal de fusie, waarbij de NV Y de BVBA X overneemt zorgen voor een gemakkelijker beheer en leiden tot bijkomende financiële middelen ten name van de NV Y. Het appartement dat in het bezit is van de BVBA X staat momenteel te koop en op de verkoop wordt een grote meerwaarde verwacht. Door de fusie zal een aanzienlijk bedrag aan cash, gegenereerd uit deze verkoop, ter beschikking staan van de NV Y. Een dochter-moederfusie brengt de minste administratieve beslommering mee, rekening houdende met  het aanzienlijke vastgoedpatrimonium op het niveau van de NV Y.

 

6.              De groep heeft de intentie om verder uit te breiden en nieuwe investeringen te realiseren. Het concreet karakter van deze investeringen werd in casu aangetoond. De fusie zal ten name van de NV Y bijdragen tot de financiering om de geplande investeringen te kunnen realiseren.

 

7.              Aangezien de groep de exploitatieactiviteit gescheiden wilt houden van de vastgoedactiviteit en dit ondermeer ten einde bij voortduur een onderscheid te kunnen maken tussen de operationele kosten en de vastgoedkosten, wordt de BVBA Z niet bij de fusie betrokken.

 

8.              De aanvrager heeft bevestigd dat de fusie geen impact zal hebben op het vlak van tewerkstelling en dat de positie van de NV Y niet verzwakt zal worden door de fusie met de BVBA X.

 

9.              De fusie heeft voor de aanvrager een eerder nadelige impact op de aftrek voor risicokapitaal.

 

10.          De fiscaal overdraagbare verliezen van de BVBA X zullen n.a.v. de fusie nagenoeg volledig verloren gaan ingevolge de toepassing van artikel 206, §2, WIB 92. Er zijn geen fiscaal overdraagbare verliezen aanwezig ten name van de NV Y

 

11.          De aanvrager heeft bevestigd dat de huidige aandeelhouders van de NV Y niet de intentie hebben om binnen de 5 jaar vanaf de datum van de juridische verrichting een nieuwe holding op te richten waaraan de aandelen van de NV Y en/of de aandelen van de BVBA Z zullen worden overgedragen.

 

12.          Het College van de DVB beslist dat op basis van de door de aanvrager verstrekte inlichtingen en het door de DVB gevoerde onderzoek kan worden aangenomen dat de voorgenomen fusie door overneming van de BVBA X door de NV Y beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92.