Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010

Date :
12-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

inkomstenbelasting - vennootschapsbelasting - fusie van vennootschappen - belastingneutrale fusie - belastingontwijking - aftrekbaarheid als DBI - zakelijke overwegingen

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010
Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010
Document date : 12/10/2010
Publication date : 04/07/2011
Keywords : inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / fusie van vennootschappen / belastingneutrale fusie / belastingontwijking / aftrekbaarheid als DBI / zakelijke overwegingen
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2010.386 dd. 12.10.2010

 

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Fusie van vennootschappen

Belastingneutrale fusie

Belastingontwijking

Aftrekbaarheid als DBI

Zakelijke overwegingen

 

Samenvatting

 

De fusie door overneming van de nv X door de nv Y die kadert binnen de nieuwe internationale groepsstrategie om de productie- en de verkoopsactiviteiten in eenzelfde juridische entiteit onder te brengen, heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van de artikelen 183bis en 211, §1, 4de lid, 3°, WIB 92.

 

Overeenkomstig artikel 204, 2de lid, WIB 92 is de "fiscale meerwaarde" op de ingetrokken aandelen van de nv X ten name van de nv Y voor 100% aftrekbaar als DBI.

 

I.        Voorwerp van de aanvraag

 

1.              De aanvraag strekt er toe te vernemen of:

 

1.1.        de voorgenomen fusie door overneming van de nv X door de nv Y beantwoordt aan de bepalingen zoals uiteengezet in de artikelen 183bis en 211, §1, 4de lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92);

 

1.2.        de nv Y overeenkomstig artikel 204, 2de lid, WIB 92 recht heeft op de toepassing van een 100% DBI-aftrek op de gerealiseerde fusiemeerwaarde naar aanleiding van de voorgenomen fusie.

 

II.      Beslissing

 

II.A.   Inzake artikel 183bis, WIB 92

 

2.              De nv Y bezit alle aandelen van de nv X. Beide vennootschappen behoren tot de dezelfde divisie van de A groep.

 

3.              De activiteiten van de nv Y kunnen opgedeeld worden in drie verschillende activiteiten, met name: (i) een holdingactiviteit voor de A groep, (ii) het leveren van ondersteunende diensten op het vlak van HR, logistiek, communicatie, IT en catering aan de nv X en (iii) een productieactiviteit. De geproduceerde goederen worden voornamelijk verkocht aan vennootschappen binnen de A groep waaronder de nv X.

 

4.              De activiteit van de nv X bestaat uit de verkoop van producten, geproduceerd door de nv Y, in België en Luxemburg. x% van haar omzet wordt gerealiseerd door de verkoop van producten die worden aangekocht van de nv Y.

 

5.              De voorgenomen verrichting betreft een fusie door overneming van de nv X door de nv Y, die kadert binnen de huidige strategie van de A groep om de juridische scheiding tussen productie- en verkoopsvennootschappen op te heffen en de aanwezigheid in een land te beperken tot één vennootschap. Gelijkaardige herstructureringen hebben reeds plaatsgevonden in vier andere landen waar de A groep actief is.

 

6.              De fusie zal toelaten de coördinatie tussen beide complementaire activiteiten efficiënter te organiseren. De talrijke intragroepsverrichtingen en -facturaties tussen beide vennootschappen zullen ingevolge de fusie komen te vervallen, hetgeen een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging met zich mee zal brengen.

 

7.              De aanvrager heeft bevestigd dat de fusie niet zal leiden tot een verlies aan tewerkstelling.

 

8.              Zowel de nv Y als de nv X zijn winstgevende vennootschappen en hebben op het ogenblik van de fusie geen (i) overgedragen investeringsaftrek, (ii) overgedragen aftrek voor risicokapitaal, (iii) overgedragen DBI en (iv) fiscaal overgedragen verliezen. De verrichting brengt voor de aanvrager geen voordeel met zich mee op het stuk van de aftrek voor risicokapitaal.

 

9.              De aanvrager heeft bevestigd dat bij de nv Y geen schulden aanwezig zijn die zouden zijn aangegaan voor de verwerving van de aandelen van de nv X.

 

10.          Op basis van de door de aanvrager verstrekte inlichtingen en het door de DVB gevoerde onderzoek kan worden aangenomen dat de voorgestelde fusie waarbij de nv X wordt overgenomen door de nv Y niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183 bis, WIB 92.

 

II.B.   Inzake de DBI-aftrek

 

11.          De nv Y zal naar aanleiding van de voorgenomen fusie een meerwaarde realiseren op de aandelen die zij voorafgaandelijk bezat in de nv X.

 

12.          Deze meerwaarde is in beginsel een belastbaar resultaat dat als DBI kan worden afgetrokken in de mate waarin het overeenstemt met de "fiscale meerwaarde" op de ingetrokken aandelen.

 

13.          Volgens de aanvrager bezit de nv X geen belastingvrije reserves of andere belastingvrije bestanddelen.

 

14.          De overnemende vennootschap nv Y is een binnenlandse vennootschap en de aanvrager heeft bevestigd dat de verrichting zal worden verwezenlijkt overeenkomstig de bepalingen van het W.Venn., zodat aan de overige in artikel 211, §1, 4de, WIB 92 bedoelde voorwaarden is voldaan en de voorgenomen fusie zal kunnen plaatsvinden onder het belastingneutrale stelsel zoals bedoeld in artikel 211, §1, WIB 92. Overeenkomstig artikel 204, 2de lid, WIB 92, is de "fiscale meerwaarde" op de ingetrokken aandelen van de nv X ten name van de nv Y voor 100% aftrekbaar als DBI.