Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 september 2012 (België)

Date de publication :
11-09-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120911-16
Numéro de rôle :
M12-1-0220/8789

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 februari 2012 waarbij verzoekster namens haar minderjarige dochter Tinka om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120911-16&idxc_id=292278&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoekster was samen met haar 8-jarige dochter Tinka en een schoolvriendinnetje, Jelke, op vakantie te .... Op 5 juli 2010 nuttigden zij, na een uitstap naar P..., een maaltijd in restaurant-café P. N. . Verzoekster nam binnen plaats, terwijl Tinka en haar vriendinnetje Jelke buiten gingen spelen.

Op een bepaald ogenblik werden beide meisjes aangesproken door de genaamde Z. die hen meelokte onder het valse voorwendsel dat hij hen katjes wou tonen. Z. nam de kinderen onder dwang mee naar de lift van een nabijgelegen appartementsblok. Gelukkig roken de meisjes onraad en slaagde Tinka erin met haar voet de liftdeur te blokkeren zodoende dat Jelke kon ontsnappen en verzoekster kon waarschuwen.

Ondertussen betastte Z. Tinka onder haar bloesje en in haar broekje. Verzoekster en de aanwezigen in het café-restaurant schoten onmiddellijk in actie en snelden naar het appartementsgebouw. Mevrouw Y. begon luid te roepen onder aan de lift, terwijl de heer X., de vader van Tinka, naar boven liep via de trap. De heer Z. moet dit gehoord hebben en liet Tinka hierop gaan. Hij vluchtte zelf weg.

Enkele dagen later kon hij echter worden gevat dankzij een adequate persoonsbeschrijving van de kinderen.

II. Vervolging

Bij beschikking dd. 22 februari 2011 besliste de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... tot internering van de genaamde Guido Z. (° 1972) wegens de volgende bewezen geachte tenlasteleggingen. Tevens werd hij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 3.750 aan de heer en mevrouw Willy X. - Chantal Y. qualitate qua Tinka X..

"Tinka heeft moeten verwerken hoe zij werd meegetrokken en hoe inverdenkinggestelde haar betastte onder haar kledij en in haar broekje. Het verslag van klinisch psychologe L. wijst op het psychologisch trauma bij Tinka. De gevolgen zijn niet van aard dat zij een posttraumatische stressstoornis overhoudt aan de feiten. Zij heeft wel nog een aantal gevolgen van de feiten, maar haar sterke persoonlijkheid helpt haar deze te overwinnen. Een bedrag van 3.750 euro komt in billijkheid passend voor, met voorbehoud voor de toekomst. "

"A. Te ... op 5 juli 2010:

Bij inbreuk op artikel 428, §1 van het Strafwetboek, twee minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaar niet hadden bereikt, te hebben ontvoerd,zelfs als de minderjarigen hun ontvoerder vrijwillig waren gevolgd, met name X. Tinka, geboren te ... op ../../2002 en...

[...]

C. Te ... op 5 juli 2010:

Bij inbreuk op de artikelen 372 lid 1, 374 en 378 van het Strafwetboek, aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, beneden de volle leeftijd van zestien jaar op het ogenblik van de feiten, met name op X. Tinka, geboren te ... op ../../2002, "

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster q.q. verklaart:

"Uiteraard is er sprake van enorme schade bij Tinka zelf. Naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek werd op 12 juli 2010 klinisch psycholoog L. Isabelle aangesteld. Zij besluit dat Tinka door de feiten die ze meemaakte met de heer Z. een psychologisch trauma opliep.

Gezien het gedrag van Tinka niet verbeterde, heeft verzoekster hulp gezocht bij psychotherapeute Anna VAN DER C.. Zij attesteerde dat Tinka in behandeling is ten gevolge van een post traumatische stressstoornis. "

Uit een attest van dr. Van der C. blijkt dat Tinka tussen 18 februari en 8 juni 2011 tien psychotherapeutische sessies bijwoonde.

Op de rechtszitting van de Commissie verklaarde verzoekster dat Tinka nog steeds angsten uit om het gebeurde. Zij acht een hervatting van de therapie noodzakelijk.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De raadsman van de veroordeelde deelde op 08/06/2011 mee dat zijn cliënt geïnterneerd is en ingevolge totale insolvabiliteit niet in staat is om de burgerlijke partijen te vergoeden.

IV-2. Verzoekster q.q. heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij DAS. De clausule ‘onvermogen van derden' is evenwel niet van toepassing op o.m. aanrandingen van de eerbaarheid, agressie en gewelddaden. Ook de ontvoering is volgens deze verzekeraar een vorm van agressie.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster q.q. Tinka vraagt om de toekenning van een hulp van euro 3.750 voor morele schade, conform de beschikking van de raadkamer.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoekster qualitate qua haar minderjarige dochter zonder meer het gevraagde hulpbedrag, zijnde euro 3.750, in billijkheid te kunnen toekennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster qualitate qua Tinka X. een hulp toe van euro 3.750.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan de meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 september 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE