Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Date de publication :
12-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120112-19
Numéro de rôle :
M90958/6941

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]5299[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 oktober 2009, waarbij verzoekster qualitate qua om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik gepleegd op haar minderjarige zoon.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-19&idxc_id=267281&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 28 juni 2007

"De kinderen van verzoekers (cfr. andere dossiers) bleken het slachtoffer te worden van seksueel misbruik door de echtgenoot van de onthaalmoeder, de heer Peter Z.. In het kader van het gerechtelijk onderzoek is duidelijk sprake van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van verschillende minderjarige kinderen. Uit het strafdossier is ook duidelijk gebleken dat de onthaalmoeder zelf een grote verantwoordelijkheid draagt gezien zij op de hoogte had moeten zijn van de feiten en niettemin niets ondernomen heeft teneinde deze te stoppen. Zij wordt eveneens vervolgd wegens schuldig verzuim en opzettelijke slagen en verwondingen. De kinderen werden regelmatig alleen gelaten met de beklaagde Z.. Bovendien nam hij ook kinderen mee naar boven waar dan de bewuste feiten werden gepleegd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de beklaagde in de living van de woning, waar ook de kinderen verbleven, regelmatig surfte naar pornosites, dat hij af en toe naakt in de woning rondliep en er duidelijk een eigenaardige seksuele voorkeur op nahield.

Uit het gerechtelijk onderzoek is echter ook duidelijk gebleken dat meermaals en door verschillende ouders klachten werden geuit over het onthaal bij mevrouw W.."

II. Gevolgen van de feiten voor Vincent X.

- De advocaat deelt mee dat Z. in zijn verschillende verhoren bekende dat hij ook Vincent had misbruikt tussen 1 juli 2005 en 9 februari 2006. Hij had het piemeltje van Vincent gemasseerd tot erectie en hij had met zijn pink zijn anus gepenetreerd. De onderzoeksrechter heeft een onderzoek aan het lichaam van Vincent bevolen.

Dokter V. voerde echter op 7 december 2006 geen endoscopisch onderzoek uit, dit om twee redenen: enerzijds was er een duidelijke angst bij Vincent om dit onderzoek te ondergaan en anderzijds zouden eventuele letsels toch al geheeld zijn.

- De advocaat deelt mee dat de dader deze handelingen meermaals stelde. Naast de vastgestelde fysische schade is er duidelijk sprake van psychische schade, aldus de advocaat. Hij stelt dat de verzoekster haar zoontje heeft laten begeleiden.

III. Vervolging

 Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007 werd Peter Z. voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij werd tevens ter beschikking van de Regering gesteld voor een periode van 10 jaar.

Nancy W. werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens schuldig verzuim, met uitstel voor 5 jaar en onder voorwaarden.

Op burgerlijk gebied werden Peter Z. en Nancy W. solidair veroordeeld tot onder meer de volgende bedragen:

• aan Wendy X. in eigen naam:

EUR 1 provisioneel voor materiële schade

EUR 2.000 voor morele schade

• aan Wendy X. q.q. Vincent X.:

EUR 2.500 provisioneel voor morele schade.

Dokter C. D. werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

Enkel Nancy W. tekende beroep aan tegen dit vonnis.

 Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 12 juni 2008 werd Nancy W. veroordeeld wegens schuldig verzuim. De morele schadevergoeding waartoe zij werd veroordeeld werd ten aanzien van X., Torfs en Hillewaert gebracht op

EUR 1.000 voor morele schade in eigen naam, zonder solidariteit met de medeveroordeelde Z.. Het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek werd bevestigd.

 Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Uit het schrijven van meester Erica C. d.d. 25 mei 2009 blijkt dat Peter Z. nog steeds in de gevangenis verblijft. Er wordt een attest van gevangenschap toegevoegd.

- Afbetalingen door Nancy W.:

Zij betaalt sedert januari 2009 de schadevergoeding af à rato van EUR 50 per maand. Tot op de datum van neerlegging van het verzoekschrift (6 oktober 2009) werd een bedrag van EUR 299,09 betaald.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- Wendy X. in eigen naam:

- voor morele schade EUR 2.000,00

- Wendy X. q.q. haar minderjarig kind:

- voor morele schade EUR 2.500,00

Er worden daarenboven intresten gevraagd.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Intresten worden door de Commissie niet voor vergoeding in aanmerking genomen.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten bevestigd werd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

2. De afbetalingen door Nancy W. kunnen niet in rekening worden gebracht vermits zij slechts werd veroordeeld wegens schuldig verzuim, wat geen gewelddaad is.

3. De gerechtsdeskundige werd niet in werking gesteld teneinde verdere schade bij de kinderen te vermijden. Volgens de advocaat is het geenszins duidelijk welke impact de feiten op de kinderen hebben gehad noch welke impact het opnieuw herinneren aan deze feiten bij de kinderen zou hebben. Derhalve werd het risico niet genomen dat de kinderen terug schade zouden oplopen door de deskundige te activeren.

4. Bij de beoordeling van het verzoek houdt de Commissie rekening met de aard, de ernst en de duur van de gepleegde feiten. Zij meent aan verzoekster q.q. Vincent X. de gevraagde hulp toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster q.q. haar minderjarige zoon een hulp toe van

EUR 2.500.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat de hoofdsom en de intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan zijn meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS