Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Date de publication :
15-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120515-12
Numéro de rôle :
M90180/6520

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 5 maart 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-12&idxc_id=282908&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en vervolging

- Verzoeker werd op 8 april 2006 te Herzele slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen, gepleegd door Wesley Z.. Verzoeker reed met zijn toenmalige vriendin naar haar ouderlijk huis om een aantal spullen van haar op te halen. Op dat ogenblik was er een woordenwisseling tussen zijn toenmalige vriendin en haar moeder. De toenmalige vriendin van verzoeker wou naar binnen gaan maar Wesley Z., toenmalige vriend van de moeder, versperde de weg. Toen verzoeker wou tussenkomen greep Wesley Z. verzoeker naar de keel, gooide hem op de grond en begon op verzoeker te slaan.

- Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 21 juni 2007 werd Wesley Z. voor bovenvermelde feiten op strafrechtelijk gebied veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden met uitstel. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker euro 1.250 te betalen.

In bovenvermeld vonnis staat: "Het komt aangewezen voor om, in afwachting van het voorleggen van een overzicht van het ziekenfonds van de door hen gedane tussenkomsten in de geneeskundige prestaties in oorzakelijk verband met de feiten, voor de gevorderde post: "medische kosten" (omvattende ziekenhuiskosten en remgelden) een voorbehoud toe te kennen. Wat de post "nazorg, onkosten en morele schadevergoeding" betreft is de rechtbank van oordeel dat het gevorderde bedrag van euro 500 kan worden toegekend."

II. Gevolgen van de feiten

- Volgens verzoeker was zijn linker voet op twee plaatsen gebroken aan de hiel.

- In verband met de medische toestand van de verzoeker werd geen enkel stuk overgemaakt.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Het vonnis vermeldt over de dader: "Wesley Z. hield ter terechtzitting voor te werken als arbeider in een vleesfabriek."

- De dader heeft in juli 2006 éénmalig euro 300 afbetaald. Verzoeker heeft gepoogd Wesley Z. te contacteren omtrent verdere afbetalingen doch zonder resultaat.

- Omtrent een eventuele tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij werden geen gegevens bekendgemaakt.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

- conform vonnis euro 1.250,00

materiële schade (loonverlies): euro 750

nazorg, onkosten en morele schade: euro 500

- kosten gerechtsdeurwaarder euro 36,00

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt de bedragen zoals toegekend bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 21 juni 2007. In werkelijkheid komen deze neer op verlies van loon en nazorg, onkosten en morele schade. Voor de medische kosten werd voorbehoud gemaakt.

2. Hij vraagt tevens de kosten voor de gerechtsdeurwaarder. Hiervan werd geen enkel bewijsstuk bijgevoegd.

3. Aangaande de medische toestand van verzoeker werd geen enkel medische attest noch medisch stuk noch factuur aan het secretariaat van de Commissie overgemaakt.

4. Ondanks herhaalde herinneringsbrieven van het secretariaat van de Commissie (ontvangstmel-ding op 10 maart 2009; twee herinneringsbrieven d.d. 3 december 2009 en 16 maart 2011; en een aangetekende zending d.d. 29 augustus 2011) heeft verzoeker nagelaten het dossier aan te vullen met verschillende essentiële gegevens (informatie inzake het uitvoeringsdossier of bewijs van insolvabiliteit van de dader, kopie familiale polis of, bij ontstentenis, een door verzoeker persoonlijk ondertekende verklaring waaruit blijkt dat hij over geen dergelijke verzekering beschikt(e) en een door de griffie afgeleverd bewijs dat het vonnis d.d. 21 juni 2007 kracht van gewijsde heeft bekomen).

Bij gebreke aan mededeling van onontbeerlijke stukken is de Commissie van oordeel dat de vordering van verzoeker onvoldoende gestaafd is en derhalve ongegrond.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS