Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 16 mei 2012 (België)

Date de publication :
16-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120516-9
Numéro de rôle :
M11-5-1281/8621

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 2 december 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120516-9&idxc_id=282934&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 26 mei 2009 kreeg verzoekster in haar woning te ... ruzie met haar echtgenoot, de heer Roman Z.. Deze laatste nam een jerrycan met benzine, goot de inhoud over verzoekster en stak vervolgens haar kledij in brand. Verzoekster liep hierbij ernstige brandwonden op (zie punt III).

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 4 april 2011 werd de heer Roman Z., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als poging tot moord), onder meer veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 jaar.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een provisie van euro 12.500 op alle schade. Tevens werd Dr. G. V. als deskundige aangesteld, met dien verstande dat hij slechts zijn opdracht kan uitvoeren nadat de letsels van verzoekster als geconsolideerd kunnen worden beschouwd (hetgeen tot op heden nog niet het geval is).

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster liep als gevolg van de feiten ernstige brandwonden op.

In het medisch verslag van Dr. F. S. (Plastische Heelkunde UZ ...) d.d. 10 februari 2011 lezen we het volgende:

"Bovenvernoemde patiënte werd het slachtoffer van een verbranding door benzine waarbij zij een total burned surface area opliep van 80% waarvoor meerdere malen hospitalisatie in het brandwondencentrum in het UZ ....

De patiënte onderging reeds verscheidene ingrepen van reconstructieve en esthetische aard.

Op dit moment wordt zij bij mij gevolgd voor de reconstructie van de thoraxregio met beide mammae waarbij 2 weefselexpanders werden geplaatst in de verbrande zone die later in tweeden tijd zullen vervangen worden door definitieve prothesen, samen met lipofilling.

Eveneens dienen nog verscheidene correcties ter hoogte van het gelaat uitgevoerd te worden, met name ter hoogte van beide mondhoeken. Deze patiënte zal nog meerdere operaties ondergaan naar de toekomst toe en op dit moment kan nog niet gesproken worden over een consolidatie van de opgelopen wonden in het verleden."

Sinds de feiten is verzoekster volledig arbeidsongeschikt.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De dader werd veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf; hij zit opgesloten in de gevangenis te .... Aangezien hij geen inkomsten heeft, kan hij het slachtoffer niet vergoeden.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 12.500, overeenstemmend met de provisionele som die haar bij vonnis d.d. 4 april 2011 werd toegekend.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

Aangezien voor de medische en aanverwante kosten de dringendheid wordt verondersteld, kan hiervoor aan verzoekster zonder meer een noodhulp worden toegekend.

Uit de nota burgerlijke partijstelling d.d. 28 februari 2011 (bijlage 1 bij het verzoekschrift) blijkt dat de opleg voor consultaties, vervoer en kine tot 14 december 2010 euro 1.272,97 bedroeg.

Verzoekster heeft berekend dat ze maandelijks bijna euro 400 moet ophoesten voor apotheekkosten ( euro 80), opleg kine ( euro 82) en verzorging van haar brandwonden ( euro 234).

Het lijdt dus geen twijfel dat verzoekster als gevolg van de op haar gepleegde feiten geconfronteerd wordt met hoog oplopende medische en aanverwante kosten.

Hoewel een noodhulp in principe enkel wordt toegekend voor reeds gemaakte kosten, belet niets dat de Commissie kan anticiperen op toekomstige kosten. Wat dat laatste betreft blijkt uit het verslag van Dr. S. (geciteerd onder punt III) dat verzoekster nog heel wat operaties zal moeten ondergaan, met alle hoge kosten van dien.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie dat de toekenning van een noodhulp van euro 7.500 redelijk en gepast is.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een noodhulp toe van euro 7.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 16 mei 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET