Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Date de publication :
23-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120123-18
Numéro de rôle :
M10-5-1389/7859

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 december 2010, waarbij mr. Hannelore V., handelend in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over Dylan X., om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-18&idxc_id=269807&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In de periode van 1 januari 1997 tot 12 juni 2007 werd Dylan X. te ... herhaaldelijk het slachtoffer van grove gewelddaden, hem toegebracht door zijn toenmalige stiefmoeder, mevrouw Lena Z..

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 10 september 2007 werd mevrouw Lena Z. veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en tot een geldboete van euro 550 wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan Dylan X. in de periode van 8 maart 2007 tot 13 juni 2007.

In de zaak ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd mevrouw Z. bij vonnis d.d. 28 september 2009 veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 1.250 meer intresten aan mr. Sofie Y. in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over Dylan X. (mr. Y. werd later vervangen door mr. Bourry).

III. Gevolgen van de feiten

Toen de feiten aan het licht kwamen, werd verzoeker in een instelling geplaatst (‘De W. B.' te ...). Hij verblijft daar tot op heden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Bij deurwaardersexploot d.d. 4 december 2009 werd het sub II vermeld vonnis d.d. 28 september 2009 aan mevrouw Z. betekend met bevel tot betaling, maar hierop volgde geen reactie.

Bij exploot d.d. 11 januari 2010 werd overgegaan tot uitvoerend beslag op roerende goederen.

In haar schrijven d.d. 25 november 2010 deelde gerechtsdeurwaarder Mia V. mee dat er na één jaar uitvoeren een totaal beschikbaar is van euro 231,47. Bij gebrek aan verdere uitvoeringsmogelijkheden werd het dossier afgesloten. Mevrouw Z. heeft veel schulden en is reeds geruime tijd in begeleiding bij het CAW te ....

* Luidens het verzoekschrift is er geen enkele verzekering voorhanden die de schade dekt.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt namens Dylan X. om de toekenning van een hulp van euro 1.450 : euro 1.250 voor de morele schade + euro 200 voor de rechtsplegingsvergoeding (cf. vonnis d.d. 28 september 2009).

Ter zitting van de Commissie d.d. 5 januari 2012 verklaarde de raadsman van verzoeker zich namens zijn cliënt te gedragen naar de wijsheid van de Commissie wat het gevraagde hulpbedrag betreft.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, inzonderheid de aard en de ernst van de geweldplegingen (zoals door de raadsman van verzoeker nader toegelicht ter zitting), meent de Commissie voor de morele schade een aanzienlijk hoger hulpbedrag te kunnen toekennen dan het initieel gevraagd bedrag.

Voor de rechtsplegingsvergoeding kan geen hulp worden toegekend, nu uit het dossier blijkt dat verzoeker heeft kunnen genieten van de juridische tweedelijnsbijstand.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 3.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE