Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 30 juli 2012 (België)

Date de publication :
30-07-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120730-1
Numéro de rôle :
M12-1-0018/8682

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 januari 2012, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 30,§3,L2 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120730-1&idxc_id=287832&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en vervolging

Verzoekster omschrijft de feiten als volgt: " 2009/2010 te ...: stalking / slagen en verwondingen / psychische stalking / geld ontnemen depressie (schizofrenie) "

Uit het opgevraagde strafdossier blijkt dat verzoekster een knipperlichtrelatie onderhield met de genaamde Glenn Z. (° 1986). Soms ging het een tijdje goed tussen hen tot ze weer ruzie begonnen te maken waarbij dan zowel verbaal agressief als fysiek geweld aangewend werd. Z. is volgens haar een druggebruiker hetgeen zijn drang naar (haar) geld verklaart.

Verzoekster heeft diverse klachten neergelegd bij de politie wegens slagen en verwondingen, diefstal en stalking. De procureur des Konings te ... heeft al deze klachten geseponeerd "wegens onvoldoende bewijzen" (...-11 op 01/06/2011; ...-09 op 14/03/2012; ...-09 op 23/11/2009; ...-08 op 10/10/2008).

II. Gevolgen van de feiten

Verzoekster legt een medisch attest dd. 10/11/2008 voor van de spoedgevallendienst van AZ K... te ... die diagnosticeert:

- contusie rechter pols dorsaal lateraal

- distorsie van hals

- lumbale distorsie

" In het ziekenhuis geweest op 10/11/08. Patiënt werd ambulant behandeld wegens slagen en verwondingen met matige verwondingen zonder levensgevaar.

De voorziene werkonbekwaamheid bedraagt 1 dag. "

(Het strafdossier bevat nog andere medische attesten).

III. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 10.000.

Dit bedrag is niet begroot en wordt niet gestaafd.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Verzoekster vermeldt als beroep: "Dakloos".

In haar brief dd 19/11/2011 gericht aan de vrederechter, schrijft zij:

" Ik leef in armoede en heb amper 400 euro per maand tevens ben ik ook 66% gehandicapt verklaard.

Daarvan betaal ik 200 euro huishuur plus nutsvoorzieningen.

Volgens velen Instanties o.a is Glerm verantwoordelijk voor mij omdat een inkomen heeft van

boven de 2200 euro.

Hij weigert enige medewerking in het dossier van het o.c.m.w waardoor de maatschappelijk

assistent niet bekwaam een optimaale dienstverlening te garanderen.

Ik eis een schadevergoeding van 500 euro

de huur met terug werkende kracht

En het pand te verlaten te ... . "

Verzoekster werd verder verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis bevolen bij beslissing dd. 27/06/2011 van de vrederechter te ... .

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp worden opgesomd in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoekster een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoekster toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

De noodhulp kan aangevraagd worden zodra de ontploffing of de reddingsdaad zich hebben voorgedaan en, voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, vanaf de burgerlijke partijstelling of de indiening van een klacht.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Door het secretariaat van de Commissie werd op 9 januari en 16 april 2012 bij verzoekster aangedrongen om haar dossier in orde te brengen: " Een essentieel probleem dat zich in uw verzoekschrift stelt, is dat u een noodhulp van euro 10.000 vraagt en dat u dit bedrag niet staaft door stukken waaruit dergelijke uitgaven blijken, bv. medische facturen voor de schade geleden door de opzettelijke geweldfeiten. Kunt u alsnog stavingstukken overzenden? U zult begrijpen dat het moeilijk wordt voor de Commissie om een financiële hulp toe te kennen wanneer zij over geen enkel stuk beschikt dat haar toelaat om de geleden schade op cijfermatige wijze te waarderen. "

In het verslag van de voorzitter werd tevens gewezen op de onvolledigheid van het verzoekschrift. Verzoekster heeft hierop evenmin gereageerd.

Rekening houdende met het gebrek aan zowel een ernstige raming als aan enig stavingstuk van de opgelopen schade, hetgeen de Commissie niet toelaat om ‘het reële bedrag' ervan (art. 36 W. 1/08/1985, laatste alinea) te bepalen en in aanmerking te nemen, kortom, het gebrek aan medewerking van verzoekster bij het in orde brengen van haar dossier in het algemeen, doet de Commissie veronderstellen dat zij intussen langs andere weg is vergoed hetzij niet in staat is om de beweerde schade aan te tonen, hetzij gewoon geen interesse meer heeft.

Gelet op hetgeen vooraf gaat, kan de Commissie niet anders dan huidig verzoek afwijzen.

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting inzake verzoeken tot noodhulp.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek tot noodhulp ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 30 juli 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE