Hof van Cassatie - Arrest van 21 januari 1982 (België)

Date de publication :
21-01-1982
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 19820121-7
Numéro de rôle :
64455;6458

Résumé

Hoewel de Staat ten laste waarvan het Europees Hof schending van bepalingen van het Europees Verdrag Rechten van de Mens heeft vastgesteld, internationaalrechtelijk verplicht is zich te gedragen naar het arrest van dat hof over die zaak, valt evenwel noch uit het Verdrag, noch uit enige internationaalrechtelijke regel of uit enige nationaalrechtelijke bepaling af te leiden dat vorenbedoeld arrest of andere arresten van het Europees Hof erga omnes gelden en dwingend gezag hebben voor de Belgische rechterlijke instanties bij de beslechting van andere zaken <2>. (Impliciet.)

Arrêt

Pas de contenu