Hof van Beroep - Arrest van 18 maart 2014 (Brussel)

Date de publication :
18-03-2014
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20140318-2
Numéro de rôle :
2009AR831

Résumé

De loutere aanhechting van een stuk aan een notariële verkoopakte maakt dit stuk niet authentiek en maakt van dit stuk geen onderdeel van de verkoopsovereenkomst.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2014/

A.R. nr. 2009/AR/831

INZAKE VAN :

De GEMEENTE TERVUREN, ...

appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 februari 2009,

vertegenwoordigd door Meester Dany SOCQUET, advocaat te 3080 TERVUREN, Merenstraat 28,

1ste kamer

TEGEN :

1) De heer F. G., wonende te

2) Mevrouw P. B., wonende te

geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester Jean JAEKEN, advocaat te 3680 MAASEIK, Koningin Astridlaan 28,

LOUTER VOORSTEL VAN SAMENVATTING

Notarieel recht. Opmaken van notariële akten. Verkoop van een onroerend goed. Verkoopsvoorwaarden. Notariële authenticiteit. Loutere aanhechting van de beslissing van een gemeente aan de notariële akte. Onderscheid met een notariële akte met verwijzing. Vervreemdingsverbod

De loutere aanhechting van een stuk aan een notariële verkoopakte maakt dit stuk niet authentiek en maakt van dit stuk geen onderdeel van de verkoopsovereenkomst.

1 De procedure

In dit arrest oordeelt het hof over het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 17 februari 2009.

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waaronder artikel 24, zijn nageleefd.

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak.

De partijen verklaren dat het vonnis niet werd betekend. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar vorm ingesteld.

2 De feiten

De eerste rechter heeft de relevante feiten correct en volledig weergegeven als volgt:

Verweerders [de heer G. en mevrouw B.] kochten [van TERVUREN] bij akte verleden op 13 april 1989 voor het ambt van notaris L. te X een perceel bouwgrond gelegen langsheen de Steenweg op D., gekadastreerd ..., lot 45 van het verkavelingsplan, voor de prijs van 556.500 BEF (thans 13.795,27 euro). Het perceel is thans gekend als een woning, D.-steenweg 77, gekadastreerd ....

Verweerders verkochten dit perceel bij akte verleden op 30 juni 2006 voor het ambt van notaris V. te O..

Op 10 mei 2006 schreef eiseres [TERVUREN] aan notaris V. dat met de voorgenomen verkoop "inbreuk gepleegd wordt op artikel 2.2.1. van de aankoopvoorwaarden, namelijk dat de woning niet mag vervreemd worden gedurende een ononderbroken periode van 20 jaar die ingaat op de datum van de toekenning van de bouwvergunning van de woning."

3 Het onderwerp van de vordering

3.1

Voor de eerste rechter vorderde TERVUREN de veroordeling van de heer G. en mevrouw B., hoofdelijk, in solidum, of de ene bij gebreke van de andere, tot betaling aan haar van 61.204,73 EUR, te verhogen met de kosten van een schattingsverslag van 225,00 EUR, plus de vergoedende intresten vanaf de verkoop respectievelijk vanaf de datum van de kostennota, de gerechtelijke intresten en de kosten.

De heer G. en mevrouw B. concludeerden tot de niet-ontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van de vordering.

3.2

De eerste rechter verklaarde de vordering van TERVUREN ontvankelijk maar ongegrond, en veroordeelde haar tot betaling van de kosten.

3.3

In hoger beroep herneemt TERVUREN haar oorspronkelijke vordering; de heer G. en mevrouw B. concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep.

4 De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

4.1 De grond van het hoger beroep

4.1.1 De ontvankelijkheid van de vordering

Over de ontvankelijkheid van de vordering wordt geen betwisting meer gevoerd.

4.1.2 De grond van de vordering

TERVUREN steunt haar vordering op een inbreuk door de heer G. en mevrouw B. op de voorwaarden van de verkoop van 13 april 1989, en met name het verbod de woning gebouwd op het verkochte perceel te vervreemden binnen een periode van 20 jaar.

De voorwaarde met betrekking tot het vervreemdingsverbod wordt vermeld in een beslissing van TERVUREN van 28 juni 1979 . Naar die beslissing van 28 juni 1979 wordt verwezen in een beslissing van TERVUREN van 27 oktober 1988 waarin zij beslist dat zij een kavel, lot 45, verkoopt aan de heer G. en mevrouw B., bij akte te verlijden voor notaris L.. Die verwijzing herneemt niet de voorwaarden zelf .

De authentieke akte van verkoop van 13 april 1989 verwijst naar de beslissing van TERVUREN van 27 oktober 1988, die ook aan de akte gehecht wordt .

In de akte van verkoop zelf zijn geen voorwaarden opgenomen met betrekking tot het gebruik van het goed door de kopers, behalve in verband met de vermindering van de registratierechten, en in verband met de naleving van de voorschriften van de verkavelingsvergunning.

In de aan de akte gehechte beslissing van TERVUREN van 27 oktober 1988 worden de voorwaarden van 28 juni 1979 zoals reeds vermeld ook niet opgenomen. Overigens maakt deze aanhechting die beslissing niet tot een deel van de overeenkomst; de akte bepaalt dat immers niet, en de loutere aanhechting maakt het aangehechte stuk ook niet authentiek. De verwijzing is beperkt tot de vermelding dat de burgemeester en de gemeentesecretaris van TERVUREN bij de akte optreden in uitvoering van onder meer de beslissing van 27 oktober 1988. De partijen verklaren niet dat hun overeenkomst de bepalingen omvat van de beslissing van 27 oktober 1988, en ook niet die van de beslissing van 28 juni 1979. De verkoopakte is geen akte met verwijzing .

Uit het bovenstaande kan niet besloten worden dat de voorwaarde waarop TERVUREN zich beroept en die zij heeft geformuleerd in haar beslissing van 28 juni 1979, deel uitmaakt van de overeenkomst tussen de partijen, nu zij niet rechtstreeks daarin is opgenomen, en ook niet onrechtstreeks door middel van een verwijzing. Uit niets blijkt dat de heer G. en mevrouw B. zich hebben verbonden tot naleving van de bedoelde voorwaarde.

5 De kosten

De gerechtskosten van het hoger beroep worden ten laste gelegd van TERVUREN, de in het ongelijk gestelde partij....

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

...

Verklaart het hoger beroep van TERVUREN ontvankelijk maar ongegrond.

...

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

18/03/2014

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

Marc DEBAERE, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.