Hof van Beroep - Arrest van 29 january 2013 (Brussel)

Date de publication :
29-01-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130129-1
Numéro de rôle :
2009AR3212

Résumé

Wanneer de boedelnotaris zijn advies geeft over de beweringen en zwarigheden van de deelgenoten, mag hij meteen verduidelijken welke praktische gevolgtrekkingen uit zijn advies voortvloeien inzake de aanpassing van de oorspronkelijke staat van vereffening.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2013/

A.R. nr. 2009/AR/3212

INZAKE VAN :

Mevrouw M. D.,

appellante tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 15 september 2009,

vertegenwoordigd door Meester René DE VOS, advocaat te 1670 PEPINGEN, Ninoofsesteenweg 8 en Meester Michèle JADOT, advocaat te 1950 KRAAINEM, Grote Patrijzenlaan 10,

1ste kamer

TEGEN :

1) Mevrouw L. D.,

eerste geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Dimitri MARGERY loco Meester P. VAN HEMELRIJCK, advocaat te 1930 ZAVENTEM, W. Lambertstraat 2b,

2) Mevrouw Mi. D.,

3) De heer H. D.,

tweede en derde geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester Ernest DE BOCK,advocaat te 1800 VILVOORDE, Xavier Buissetstraat 24,

4) Mevrouw Nathalie COPPENS, advocaat te 11180 BRUSSEL, Winston Churcilllaan 118, in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van de heer E. D., wonende te, woonstkiezende op het kantoor van zijn raadsman,

vierde geïntimeerde, niet verschijnende, noch iemand voor hem;

BIJZONDERE RECHTSPEGING VAN DE GERECHTELIJK VERDELING - OUD

ARTIKEL 1219, §2 GER .W. - ADVIES VAN DE BOEDELNOTARISSEN MET

BETREKKING OP DE OPGEWORPEN BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN, EN

TEVENS MET DE VERDUIDELIJKING VAN DE BOEDELNOTARIS HOE DAN,

ZIJNS INZIENS, DE VEREFFENING-VERDELING MOET GEREALISEERD

WORDEN

Wanneer de boedelnotaris zijn advies geeft over de beweringen en zwarigheden van de deelgenoten, mag hij meteen verduidelijken welke praktische gevolgtrekkingen uit zijn advies voortvloeien inzake de aanpassing van de oorspronkelijke staat van vereffening.

....

2.7. De eerste rechter was - ingevolge de neerlegging door de notaris ter griffie overeenkomstig artikel 1219, §2 Ger. W. - gevat door het vereffeningsdossier bevattende hierna volgende drie notariële akten:

1) 10 maart 2006: datum van de notariële akte met de staat van vereffening;

2) 11 oktober 2006: datum van het notarieel proces-verbaal van beweringen en zwarigheden uitgaande van deelgenoten;

3) 16 mei 2008: datum van het notarieel proces-verbaal houdende vooreerst het advies van de boedelnotarissen op de beweringen en zwarigheden van de partijen en vervolgens aanpassing van de voormelde staat van vereffening in functie van dit advies.

Wanneer de notaris zijn advies geeft over de beweringen en zwarigheden, mag hij meteen aanwijzen welke praktische gevolgtrekkingen hieruit voortvloeien inzake de aanpassing van de oorspronkelijke staat van vereffening.

Hierdoor tast hij geenszins de rechten van de deelgenoten aan inzake de rechterlijke beslechting van al hun beweringen en zwarigheden die, in beginsel, alleen dienen opgenomen te zijn in het pv van beweringen en zwarigheden.

De gevatte rechtbank mag aldus, wanneer hij het standpunt van de notarissen en de volgens hen door te voeren aanpassingen onderschrijft, deze door de notarissen gewijzigde staat (vooraleer hij de stukken neerlegt bij toepassing van artikel 1219, §2 Ger. W.), na neerlegging van de voormelde drie akten bij toepassing van artikel 1219, §2 Ger. W. desgevallend homologeren (artikel 1223 Ger. W.), mits de boedelrechter en de boedelnotaris(-sen) er een identieke zienswijze op na houden.

Wat het Cassatiearrest van 6 april 1990 betreft, dit strekte ertoe duidelijk te maken dat beweringen en zwarigheden van deelgenoten door hen niet rechtstreeks aan de boedelrechter kunnen overgemaakt worden, omdat aldus de boedelnotaris zijn advies erover niet zou kunnen geven en mededelen aan de rechtbank. Deze problematiek is in deze niet aan de orde.

Het standpunt van de eerste rechter is dus geenszins "manifest" in strijd met voornoemd cassatiearrest.

De saisine van de rechtbank in de zin van artikel 1219, §2 Ger. W. vereist de neerlegging van alle stukken, t.t.z. van de staat van vereffening, van het pv. van beweringen en zwarigheden, en van het advies van de boedelnotarissen.

Ten overvloede wordt nog opgemerkt:

- dat het geenszins vereist is dat de notaris zijn advies terzelfder tijd noteert als de beweringen en zwarigheden. Deze beweringen en zwarigheden enerzijds en het advies erop van de boedelnotarissen moeten geenszins opgenomen zijn in één en dezelfde notariële akte. De boedelnotaris mag later zijn advies neerschrijven nadat hij nagedacht heeft over de al of niet gegrondheid van de beweringen en zwarigheden van de deelgenoten;

- dat er geen principieel bezwaar is tegen de werkwijze van de boedelnotarissen waarbij zij, naar aanleiding van hun advies over de zwarigheden, preciseren hoe de staat van vereffening zou moeten aangepast worden. Kortom de voorgestelde aanpassing van de staat verduidelijkt voor de rechter het advies van de notarissen.

De rechter zou enkel niet regelmatig gevat zijn in de zin van artikel 1219, §2 Ger. W., indien de neergelegde stukken bij toepassing van artikel 1219, §2 Ger. W., louter het notariële voorstel of ontwerp van staat van vereffening en het pv. van beweringen en zwarigheden zou betreffen. Het latere advies van de boedelnotaris moet ook deel uitmaken van de neergelegde stukken, en daarbij kan de notaris, ter verduidelijking van zijn advies, opgeven hoe de staat van vereffening zou moeten gewijzigd worden bij het aannemen van zijn advies over de beweringen en zwarigheden.

....

OM DEZE REDENEN :

HET HOF,

...

Verklaart het principaal hoger beroep en het incidenteel beroep beiden ontvankelijk doch ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen.

...

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

29/01/2013

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS A. DE PREESTER