Arbeidshof - Arrest van 7 january 2013 (Brussel)

Date de publication :
07-01-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130107-1
Numéro de rôle :
2012/AB/379

Résumé

Indien geen bezwaar werd aangetekend tegen een ontwerp van minnelijke aanzuivering, dan vormt het vonnis van homologatie een akkoordvonnis, waartegen geen beroep mogelijk is.

Arrêt

rep.nr.: 2012/

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 J.UARI 2013

11e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

verstek van de verzoeker in collectieve schuldenregeling en de schuldeisers

definitief (verzending naar de Arbeidrechtbank te Brussel)

kennisgeving per aangetekende brief

in de zaak:

V. I.,

appellante, met als raadsman mr. CLOOSEN Balder, advocaat te

1050 BRUSSEL, Jaargetijdenlaan 54, die niet verschijnt,

tegen:

1. VAN CAMPENHOUT Jo, schuldbemiddelaar, wonende te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, R.Dansaertlaan 82, geïntimeerde, die verschijnt,

2. FOD FINANCIEN, ONTVANGKANTOOR DOMEINEN EN PENALE BOETEN DENDERMONDE, schuldeiser, met zetel te 9200 DENDERMONDE, Begijnhoflaan 49, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

3. STAD GERAARDSBERGEN, schuldeiser, met zetel te 9500 GERAARDSBERGEN, Weverijstraat 20, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

4. PROXIMUS, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1030 BRUSSEL, Koning Albert II-Laan 27, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

5. VZW DE SPIEGEL, schuldeiser, met zetel te 3010 KESSEL-LO, Peulenbergstraat 160, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

6. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HALLE, schuldeiser, met zetel te 1500 HALLE, August Demaeghtlaan 30, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

7. D. J., schuldeiser,

geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

8. ALPHA CREDIT, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Ravensteinstraat 60/15, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

9. AREMAS, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Ravensteinstraat 60/28, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

10. BNP PARIBAS FORTIS, schuldeiser, met zetel te 1000 BRUSSEL, Warandeberg 3, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

11. SPE NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Regentlaan 47, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

12. ELECTRABEL, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Franklin Rooseveltlaan 1, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

13. INFRAX CVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 8820 TORHOUT, Noordlaan 9, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

14. TELENET, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Liersesteenweg 4, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

15. EANDIS CVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9090 MELLE, Brusselsesteenweg 199, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

16. GERECHTSDEURWAARDERS DE PROOST - VAN DEUN - VANDENSAVEL, schuldeiser, met studie te 2300 TURNHOUT, Otterstraat 179, geïntimeerde, die niet verschijnen, noch worden vertegenwoordigd,

17. FOD FINANCIEN, ONTVANGKANTOOR BELASTINGEN LENNIK, schuldeiser, met zetel te 1500 HALLE, Zuster Bernardastraat 32, geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

18. P. M., schuldeiser,

geïntimeerde, die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd,

***

*

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op 12 maart 2012 door de arbeidsrechtbank te Brussel,

32e kamer (A.R. 10/454/B),

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 16 april 2012,

- de conclusie van de schuldbemiddelaar, neergelegd ter griffie op 30 augustus 2012,

- de voorgelegde stukken.

***

*

De schuldbemiddelaar heeft zijn middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 3 december 2012, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

***

*

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING

1. Op 14 april 2012 legde mevrouw V. I. bij de arbeidsrechtbank te Brussel een verzoekschrift neer om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling.

Bij beschikking van 22 april 2010 werd het verzoek toelaatbaar verklaard.

Mtr. Jo van Campenhout werd aangesteld als schuldbemiddelaar.

2. Op 7 december 2011 legde de schuldbemiddelaar een ontwerp van minnelijk aanzuiveringplan neer. Hij ontving geen enkel bezwaar.

Bij vonnis van 12 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Brussel werd dit plan gehomologeerd en werd de staat van ereloon en kosten van de schuldbemiddelaar uitvoerbaar verklaard.

3. Bij verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 26 oktober 2012, tekende mevrouw V. hoger beroep aan tegen het vonnis van 12 maart 2012, ze verklaarde zich niet akkoord met het leefgeld, dat haar werd toebedeeld in het plan.

II. BEOORDELING

1. De minnelijke aanzuiveringregeling heeft een conventioneel karakter. (B. WYLLEMAN en E. VAN ACKER, Praktische gids voor Schuldbemiddelaars, Kluwer Mechelen, 2006, 148, nr. 292)

Op grond van art. 1675/10 §4, tweede lid Ger. W. worden de partijen bij ontbreken van een geldig en tijdig bezwaar geacht in te stemmen met de door de schuldbemiddelaar voorgestelde regeling. Een schuldenaar die niet reageert, is dus akkoord. (B. WYLLEMAN en E. VAN ACKER, a.w., 148, nr. 291)

Op grond van art. 1075/10 §5 Ger. W. neemt de schuldbemiddelingsrechter akte van het akkoord en is art. 1043, tweede lid, Ger. W. van toepassing.

Op grond van art. 1043 tweede lid Ger. W. staat tegen een akkoordvonnis geen voorziening open, zodat het hoger beroep niet toelaatbaar is.

Mevrouw V. brengt immers geen middelen voor waaruit zou moeten blijken dat het akkoord niet geldig tot stand gekomen zou zijn.

OM DEZE REDENEN,

HET ARBEIDSHOF,

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24,

Recht doende op tegenspraak, ten aanzien van de schuldbemiddelaar en de appellant bij toepassing van art. 747 §2 zesde lid en bij verstek t.a.v. de schuldeisers

Verklaart het hoger beroep onontvankelijk.

Bevestigt derhalve het bestreden vonnis en verzendt de zaak voor verdere opvolging naar de arbeidsrechtbank te Brussel.

Kosteloze procedure.

Aldus gewezen en ondertekend door de elfde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld uit:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door :

Sven VAN DER HOEVEN, griffier.

Sven VAN DER HOEVEN, Lieven LENAERTS.

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van maandag 7 J.uari 2013 door:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door

Sven VAN DER HOEVEN, griffier.

Sven VAN DER HOEVEN, Lieven LENAERTS.