Alle instanties: Vonnis van 5 Juni 1970 (Alle plaatsen). RG 1113

Date :
05-06-1970
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700605-3
Numéro de rôle :
1113

Résumé :

Door de wet van 30 juli 1963 wordt ten gunste van de personen die de handelsvertegenwoordiging uitoefenen een nieuw statuut tot stand gebracht en uitgewerkt. Het wijkt af van het gemeenrechtelijk regime inzake arbeidsovereenkomst voor bedienden doordat het volstaat dat voortaan de arbeid wordt gepresteerd onder het gezag van de kommettant. De vereiste dat de uitoefening geschiedt onder zijn leiding en zijn toezicht wordt niet meer gesteld. Bovendien, wijkt het statuut van het gemeen recht af doordat de hoedanigheid van bediende vermoed wordt tenzij tegenbewijs. In onderhavig geval blijkt dit gezagselement uit de bedingen van de overeenkomst : verplichting, in een gebied, elke zaak te volgen waarbij de fabricage van de maatschappij dienstig kan zijn, bezoekverplichting, verplichting zich in te lichten nopens de solvabiliteit, mededingsverbod voor gelijkwaardige produkten, verplichting wekelijkse verslagen in te dienen. Het is niet terzake dienend aan te voeren dat de agent slechts per kommissie werd betaald, vermits die bezoldigingswijze voorzien werd in het wettelijk statuut. Het feit dat de agent tevens afgevaardigd beheerder was van een V.Z.W. is zonder weerslag : de bescherming van de wet van 30 juli 1963 strekt zich uit tot diegene die zijn beroep zelfs op een bijkomende, doch standvastige, wijze uitoefent. De afwezigheid van enige aansluiting bij de R.M.Z. maakt evenmin een argument uit ten voordele van de maatschappij. Tenslotte, is het verkeerd te beweren dat de wet van 30 juli 1963 de voorwaarde stelt dat de vertegenwoordiger zelf onderhandelt over en de zaken afsluit.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.