Arbeidshof: Arrest van 23 September 1999 (Antwerpen). RG 97/710

Date :
23-09-1999
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19990923-1
Numéro de rôle :
97/710

Résumé :

Bij de vergelijking van het inkomen ter berekening van de Integratietegemoetkoming dient voor de gepensioneerde minder-valide, die vrijgesteld is van belastingaangifte het werkelijk inkomen als basis genomen -artikel 8, § 3 KB van 06 juli 1987- en dit inkomen verschilt niet met het totaal belastbaar inkomen, waarvan sprake in artikel 8, § 1 KB van 06 juli 1987 anders zou er een ongelijkheid bestaan tussen de minder-valide, die wel en deze, die geen aangifte dient te doen. Om te berekenen of er een verhoging of verlaging van + 20 % -artikel 9 van het KB- ten opzichte van de inkomsten van de voorgaande jaren dient rekening gehouden met de inkomsten van het kalenderjaar, dat voorafgaat aan het jaar in de loop, waarvan de aanvraag werd ingediend, doch men moet rekening houden met het feit dat men bij het vergelijken van de inkomsten van beide kalenderjaren dezelfde parameters dient te hanteren te weten de vergelijkbare inkomsten van het jaar, dat voorafgaat aan het jaar in de loop, waarvan de aanvraag werd ingediend en het jaar, waarop de aanvraag betrekking heeft. Het feit dat de gepensioneerde minder-valide vrijgesteld is van aangifteplicht impliceert niet dat zijn of haar inkomsten -niet belastbare- inkomsten zouden zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.