Arbeidshof: Arrest van 24 Januari 1978 (Antwerpen). RG 74/181

Date :
24-01-1978
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780124-8
Numéro de rôle :
74/181

Résumé :

Uit de overgelegde stukken blijkt dat op 20 november 1972 een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst werd afgesloten tussen de N.V. H.G.A. en geintimeerde. Uit het contract blijkt dat deze laatste zich op 24 november 1972 te Hamburg diende aan te melden op een motorschip. Geintimeerde is op 20 november 1972 omstreeks 11 u, na het verplicht medisch onderzoek te hebben ondergaan, het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Op dat ogenblik bevond hij zich op de weg van het aanwervingsbureel naar zijn verblijfplaats. De eerste rechter heeft ten onrechte gesteld dat de arbeidsovereenkomst reeds op 20 november 1972 van kracht was na het afsluiten van het contract en dat het geneeskundig onderzoek evenals de inschrijving op de monsterrol behoren tot de uitvoering van het dienstcontract. Artikel 9 van de wet van 5 juni 1928, houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, bepaalt dat het huren van zeelieden, de verrichtingen der aanwerving en de verrichtingen van aanmonstering omvat; artikel 21 van dezelfde wet schrijft voor dat om op de monsterrol te kunnen ingeschreven worden, de zeeman vooraf moet onderzocht zijn door de geneesheer van de Reder, enz.; tenslotte bepaalt artikel 28 dat de arbeidsovereenkomst slechts kracht van wet krijgt door het afsluiten van de monsterrol door de waterschout of consul. Uit deze wetteksten blijkt dat de formaliteit van aanmonstering, die krachtens artikel 13 ter zake te Hamburg bij de consul diende te gebeuren, de monsterrol afsluit en de arbeidsovereenkomst kracht van wet geeft. De aanwerving en het geneeskundig onderzoek zijn noodzakelijke vereisten om het contract tot stand te brengen maar kunnen niet beschouwd worden als zijnde reeds een uitvoering van de overeenkomst. Ter zake heeft het ongeval zich voorgedaan vóór de formaliteit van de aanmonstering. Op dat ogenblik was het contract nog niet van kracht. Het aanwervingsbureel kan ter zake ook niet beschouwd worden als de plaats waar de werknemer werkt (artikel 8, alinéa 1, alinea 2, van de wet van 10 april 1971); er kan bijgevolg geen ongeval op de weg van het werk naar huis zijn wanneer het ongeval zich voordoet op de weg van het aanwervingsbureel naar de verblijfplaats. In dit verband kan terloops aangestipt worden dat geintimeerde op 20, 21, 22 en 23 november 1972 wachtgeld ontving van de Pool der Zeelieden en hij in die dagen geenszins een loon ontving van de N.V. H.G.A. Ook artikel 8, alinéa 2, 8°, van de wet van 10 april 1971 kan niet aanvaard worden, daar de erin voorkomende bepaling van strikte interpretatie is en geïntimeerde op het ogenblik van het ongeval geenszins op weg was naar het Waterschoutsambt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.