Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 December 1977 (Antwerpen). RG 78/6710

Date :
20-12-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771220-8
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

De bepalingen van de artikelen 38 en 39 van het K.B. van 30.3.67 hebben niet tot doel een principiële discriminatie tussen werklieden en bedienden door te voeren door aan deze onderscheiden werknemers fundamenteel verschillende basisrechten toe te kennen. Artikel 38 schijnt bij een oppervlakkige benadering een onderscheid te maken tussen de berekening van het "enkelvoudig" en van het "dubbel" vakantiegeld. Het is echter duidelijk dat _ waar de integrale uitkering van de overige loonbestanddelen, niettegenstaande de schorsende uitwerking van de vakantieperiode aan betrokkene gewaarborgd blijft _ het "enkelvoudig" vakantiegeld zich uiteindelijk niet beperkt tot de loutere uitkering van de "normale bezoldiging" gedurende de vakantieperiode. Het respectieve gebruik _ in hetzelfde artikel 38 _ sub 1 van de termen "normale bezoldiging" enerzijds en sub 2 van de term "brutowedde" anderzijds vindt zijn wezenlijke verantwoording in de omstandigheid dat het tweede op een ruimere basis dan het eerste dient berekend te worden, omdat het niet automatisch aangevuld wordt door de overige loonrechten welke gebeurlijk op een ander tijdstip gewaarborgd blijven. Een bijkomend argument voor de brede interpretatie van de term "brutowedde" vloeit voort uit de analogische vergelijking met de juridisch verwante reglementering inzake betaalde feestdagen. Alleszins kan uit artikel 39, dat een bijzonder berekeningswijze vaststelt voor de loonbestanddelen die "veranderlijk" van aard zijn, niet afgeleid worden dat een ander loonbestanddeel, dat niet aan dit kenmerk beantwoordt, geen "brutowedde" in de zin van artikel 38, 2° zou zijn.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.