Hof van Beroep: Arrest van 24 April 1992 (Antwerpen)

Date :
24-04-1992
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920424-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft van de beklaagden wegens het lozen van afvalwater in strijd met de afgeleverde lozingsvergunning stelt het Hof vast dat wanneer de vervuiling te wijten is aan een nalatigheid van het bedrijf ingevolge een verkeerd of niet aangepast beleid, het Hof dient te onderzoeken of welbepaalde organen of aangestelden konden en/of moesten handelend optreden om dit te beletten. De vastgestelde overtredingen in deze zaak zijn volgens het Hof niet het rechtstreekse gevolg van het individueel en persoonlijk toedoen of de nalatigheid van de organen of de aangestelden van het bedrijf. De beslissing om niet of onvoldoende te investeren om op correcte wijze te kunnen voldoen aan de opgelegde norm, is het resultaat van een algemene beleidsoptie van het bedrijf, die als dusdanig genomen is door de raad van beheer als collectief orgaan. Volgt vrijspraak van de drie beklaagden in deze zaak : de milieu-coördinator van het bedrijf wiens taak slechts adviserend is, de directeur-generaal van het bedrijf die ten tijde van het nemen van de gelaakte lozingsbeslissing nog niet was benoemd en naderhand niet vaststaat of hij enige beslissingsmacht had in verband met de gevoerde investeringspolitiek, de voorzitter van de raad van beheer van het bedrijf aangezien diens individuele rol en persoonlijk aandeel in verband met het algemeen beleid van het bedrijf wat een collegiale beslissing is, niet vaststaat.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.