Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 11 Mei 2017 (België). RG 56/2017

Date :
11-05-2017
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-20170511-5
Numéro de rôle :
56/2017

Résumé :

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, verwerpt het beroep.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 februari 2017, heeft Louise Theunis beroep tot vernietiging ingesteld van een vonnis van de Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel, zetel Lommel, van 6 juni 2014 en een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 12 februari 2016.

Op 8 maart 2017 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. De verzoekende partij vordert de vernietiging van een vonnis van 6 juni 2014 van de Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel, zetel Lommel, en van een vonnis van 12 februari 2016 van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt.

B.2. Artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt :

« Het Grondwettelijk Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel wegens schending van :

1° de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; of

2° de artikelen van titel II ' De Belgen en hun rechten ', en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet;

3° artikel 143, § 1, van de Grondwet ».

B.3. Noch dat artikel 1, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging gericht tegen vonnissen van de rechterlijke macht.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 mei 2017.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux

De voorzitter,

E. De Groot