Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 21 Oktober 1986 (België). RG 16

Date :
21-10-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861021-1
Numéro de rôle :
16

Résumé :

Het Hof zegt voor recht: 1. Het decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 "tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen" schendt niet de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten door te bepalen dat de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer in het Nederlands dienen te geschieden, wanneer de exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied is gelegen, met uitzondering van de gemeenten bedoeld in artikel 59bis, alinéa 4, van de Grondwet. 2. Ten gevolge van het arrest van het Hof van 30 januari 1986 waarbij artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1985 "relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements" ("inzake de bescherming van de vrijheid het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen") de woorden "ou des travailleurs d'expression française" (" of werkers die zich in het Frans uitdrukken") werden vernietigd, is de prejudiciële vraag zonder voorwerp met betrekking tot dit decreet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.