Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1995 (België). RG P941399N

Date :
10-10-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951010-2
Numéro de rôle :
P941399N

Résumé :

Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij de beklaagde tot effectieve straf wordt veroordeeld, terwijl de rechters vaststellen dat de wettelijke vereisten om uitstel van strafuitvoering te verlenen zijn vervuld en uitstel verantwoord is.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1994 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters op de zestiende bladzijde van het arrest considereren dat, "gelet op de ernstige benadeling van derden, doch in aanmerking nemende het blanco strafregister van (eiser), (eiser) wordt bestraft zoals hierna bepaald" en vaststellen dat "(eiser) in de voorwaarden is om te genieten van het voordeel van het uitstel (van uitvoering) der opgelegde straffen"; dat de rechters in het beschikkend gedeelte van het arrest eiser tot gevangenisstraf en geldboete veroordelen zonder hem het voordeel van uitstel van de tenuitvoerlegging te verlenen;
Dat de rechters aldus vaststellen dat de wettelijke vereisten om aan eiser uitstel van de tenuitvoerlegging van de door hen bepaalde bestraffing te verlenen, zijn vervuld, zodoende oordelen dat uitstel verantwoord is, hetgeen strijdig is met hun beslissing waarbij zij eiser tot effectieve straf veroordelen, mitsdien deze beslissing niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser die het gevolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
ongeacht het tweede onderdeel van het eerste middel en het tweede middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.