Hof van Cassatie: Arrest van 11 Februari 1992 (België). RG 6351

Date :
11-02-1992
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920211-6
Numéro de rôle :
6351

Résumé :

De onderzoeksgerechten die over de voorlopige hechtenis oordelen, zijn ertoe gehouden in hun beslissing de plaats en/of de datum van de feiten die aan het bevel tot aanhouding ten grondslag liggen te vermelden, wanneer betreffende die plaats en/of die datum betwisting wordt opgeworpen die de ontvankelijkheid van de strafvordering of de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht betreft.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikelen 3, 4 van het Strafwetboek, 6 en 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten die over de voorlopige hechtenis oordelen ertoe gehouden zijn in hun beslissing de plaats en/of de datum van de feiten die aan het bevel tot aanhouding ten grondslag liggen, te vermelden, wanneer betreffende die plaats en/of die datum betwisting wordt opgeworpen die de ontvankelijkheid van de publieke vordering of de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht aanbelangt;
Overwegende dat eiser in zijn voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie de vervolgbaarheid in België wegens de hem ten laste gelegde feiten en de bevoegdheid van de te dezen oordelende onderzoeksgerechten betwistte;
Overwegende dat het arrest geen vaststellingen bevat nopens enig feit waaruit de bevoegdheid van de Belgische gerechten zou kunnen worden afgeleid; dat het vermelde vermoeden daaraan geen afbreuk doet;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de kosten van de voorziening van 3 februari 1992; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.