Hof van Cassatie: Arrest van 11 Januari 1993 (België). RG 9514

Date :
11-01-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19930111-1
Numéro de rôle :
9514

Résumé :

Het cassatieberoep tegen de beslissingen van een raad van beroep van de Orde van Architecten kan niet worden ingesteld door andere personen dan die aangewezen in de artt. 17 en 23, wet 26 juni 1963. (Art. 33, wet 26 juni 1963.)

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 maart 1992 door de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van Architecten gewezen;
Gelet op de beschikking van 9 november 1992 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen:
Over de door het openbaar ministerie opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven : eiser is niet bevoegd om cassatieberoep in te stellen :
Overwegende dat, naar luid van artikel 33 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten, de door een raad van beroep gewezen eindbeslissingen voor het Hof van Cassatie kunnen worden gebracht "door de betrokkene en door de nationale raad van de orde wegens overtreding van de wet of schending van de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen";
Overwegende dat de "betrokkene" alleen een van de in de artikelen 17 en 23 van dezelfde wet aangewezen personen kan zijn, zoals volgt uit de artikelen 24 en 26;
Dat daaruit volgt dat eiser, die noch in artikel 17 noch in artikel 23 is aangewezen, door artikel 33 niet is begrepen in de personen die cassatieberoep kunnen instellen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.