Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1996 (België). RG P961096F

Date :
11-09-1996
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19960911-9
Numéro de rôle :
P961096F

Résumé :

Voor het hof van assisen moeten het onderzoek en de debatten, wanneer zij eenmaal begonnen zijn, zonder onderbreking worden voortgezet tot na de verklaring van de jury; indien het proces-verbaal van de eerste terechtzitting de samenstelling van het hof van assisen op regelmatige wijze vaststelt, mogen de processen-verbaal van de daaropvolgende terechtzittingen zich bijgevolg ertoe beperken vast te stellen dat het rechtscollege niet is gewijzigd.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1996 door het Hof van Assisen van de provincie Luik gewezen;
Overwegende dat het onderzoek en de debatten voor het hof van assisen, wanneer zij eenmaal begonnen zijn, zonder onderbreking moeten worden voortgezet tot en met de verklaring van de jury, zodat het in het middel bekritiseerde proces-verbaal zich ertoe beperkt vast te stellen dat de samenstelling van het rechtscollege waarvan het de oorspronkelijke samenstelling heeft vastgesteld, niet is gewijzigd na afloop van de door artikel 353 van het Wetboek van Strafvordering toegestane schorsingen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.